Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel VIII Walnego Zebrania SGM do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski zwraca się do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej poprzez wprowadzenie trójszczeblowej struktury władzy publicznej, systemowe uporządkowanie ustroju finansów gminnych i podjęcie działań umożliwiających realizację zadań oświatowych gmin na wysokim poziomie.

Nadal brak jasnych, zobiektywizowanych kryteriów dla podziału subwencji na zadania oświatowe. Uwzględnić należy wyniki monitoringu prowadzonego przez organizacje samorządowe. Finanse komunalne są stale uszczuplane. Niekonsekwentna i niespójna polityka rządu uniemożliwia zaplanowanie budżetów i realizację zadań gminy.

Domagamy się przestrzegania zapisów ustawowych, zgodnie z którymi przekazanie gminie nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu