Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski wyraża sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej zgodnie z którymi już w najbliższych wyborach prezydent, burmistrz, wójt wybierani byliby w bezpośrednich wyborach spośród osób zgłaszanych wyłącznie przez partie polityczne.

Propozycje takie zmieniają istotnie dotychczasowy ustrój samorządu, pomniejszają rolę rady gminy i radnych, uzależniają wykonawczą władzę w gminie głównie od partii politycznych.

Za niewłaściwe uznajemy dokonywanie daleko idących zmian w odniesieniu do ustroju samorządu na podstawowym, pierwszym szczeblu, przy jednoczesnym wstrzymaniu reformy samorządowej.

Przeciwstawiamy się obraźliwym ocenom formułowanym przez wysokich urzędników Kancelarii Prezydenta o aktualnie urzędujących prezydentach, burmistrzach i wójtach i trybie ich wyboru.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu