Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Komunikat

Komunikat ze Wspólnego Posiedzenia Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (Strony Polskiej), Kraków, dnia 9 maja 1997 roku

W dniu 9 maja w Krakowie odbyło się posiedzenie połączonych Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (Strony Polskiej) poświęcone omówieniu form dalszego rozwoju współpracy międzyregionalnej. W trakcie spotkania:

1. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" - dla gmin i przedsiębiorstw obu makroregionów.

2. Przyjęto wspólne stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych, w którym SGM i ZGGŚiPM domagają się pilnej zmiany szkodliwych dla gmin przepisów blokujących restrukturyzację i przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych.

3. Omówiono sposób i formę prezentacji tematyki samorządowej w Telewizji Publicznej, w oparciu m.in. o wyniki Konferencji zorganizowanej przez Federację Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich - "Telewizja Publiczna a Samorząd Terytorialny - przyszłość regionalnych ośrodków telewizyjnych" i pismo Prezesa TYP skierowane do SGM.

4. Uzgodniono w współpracę w szczegółowych kwestiach m.in. promowania budowy połączeń transportowych między Małopolską o Śląskiem (autostrady A4, szybkiej kolei Kraków-Katowice). 5. Zapowiedziano kontynuację ścisłej współpracy w tym szczególnie na forum Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich.

6. Przyjęto uchwałę sprzeciwiającą się nałożeniu na gminy dodatkowych zadań w dziedzinie oświaty bez zapewnienia środków finansowych - wprowadzoną po uchwaleniu budżetów gmin

7. Zaprotestowano przeciwko wprowadzeniu zakazu reprezentowania przez radnych interesów majątku komunalnego w spółkach prawa handlowego.

8. Sprzeciwiono się przyznaniu przez ustawę budżetową możliwości uzyskania dotacji do centralnego ogrzewania i ciepłej wody wyłącznie dla obywateli mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych co jest przejawem dyskryminacji znacznych grup obywateli nie mieszkających w spółdzielniach mieszkaniowych.