Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin Małopolski oraz Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw wyraża stanowczy sprzeciw wobec nałożenia na gminy obciążeń finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych bez zapewnienia środków:

1. Wprowadzone w marcu 1997, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązku wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych ze środków gminy pochłania średnio 1,5 -3 % całości subwencji oświatowej. Zmiana ta została wprowadzona po uchwaleniu budżetów gmin co uniemożliwia racjonalną gospodarkę finansową szczególnie w gminach małych i średnich.

2. Subwencja oświatowa - dla miast objętych działaniem ustawy o zakresie działania dużych miast - nie uwzględnia wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek płac dla nauczycieli. Znaczne niedoszacowanie subwencji uniemożliwia realizację zadań oświatowych gminy.

Domagamy się od Rządu RP podjęcia działań umożliwiających realizację zadań oświatowych gmin.

Nadal brak jasnych, zobiektywizowanych kryteriów dla podziału subwencji na zadania oświatowe. Finanse komunalne są stale uszczuplane. Niekonsekwentna i niespójna polityka rządu uniemożliwia zaplanowanie budżetów i realizację zadań gminy. Domagamy się przestrzegania zapisów ustawowych, zgodnie z którymi przekazanie gminie nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację.