Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja wyrażająca spreciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania, uchwalona na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin Małopolski oraz Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw sprzeciwia się zapisom wprowadzonym przez ustawę budżetową, zgodnie z którymi dopłaty do kosztów ciepłej wody i centralnego ogrzewania a także usuwania wad technologicznych i instalowania urządzeń do pomiaru i regulacji zużycia ciepła mogą dotyczyć wyłącznie mieszkańców zasobów spółdzielni mieszkaniowych.

Regulacja taka jest przejawem dyskryminacji znacznych grup obywateli, w tym mieszkańców zasobów komunalnych, stanowiąc naruszenie konstytucyjnych gwarancji równości.

Domagamy się od parlamentu i rządu zmian powyższych regulacji.