Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski opowiada się za utworzeniem w Małopolsce 5 Specjalnych Stref Ekonomicznych w: Krakowie - Nowej Hucie, Tarnobrzegu - Stalowej Woli, Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej.

Małopolska jest regionem wymagającym ożywienia gospodarczego. Konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy szczególnie ze względu na bardzo wysoki poziom ukrytego bezrobocia agrarnego sięgającego 700 tysięcy bezrobotnych. Powołanie specjalnych stref może pozwolić na wygenerowanie pośrednio i bezpośrednio ok. 200 tysięcy nowych miejsc pracy.

Za utworzeniem w Małopolsce sieci Specjalnych Stref Ekonomicznych przemawia:

W Krakowie - Nowej Hucie konieczność restrukturyzacji przemysłu hutniczego oraz możliwość wykorzystania zaplecza intelektualnego Krakowa co w powiązaniu z inwestycjami umożliwi aktywne funkcjonowanie Centrum Wysokich Technologii i Parku Technologicznego.
W Tarnobrzegu - Stalowej Woli oraz Starachowicach - Skarżysku Kamiennej konieczność restrukturyzacji infrastruktury Centralnego Okręgu Przemysłowego.
W Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie konieczność gospodarczego ożywienia południowo-wschodnich obszarów Polski.

Utworzenie Stref w Małopolsce stwarza także możliwość zintensyfikowania współpracy tego ważnego makroregionu z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej a szczególnie Ukrainą, przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury, szczególnie tras komunikacyjnych na czele z autostradą A-4.

Władze samorządowe regionu gotowe są udzielić wszechstronnego poparcia przy tworzeniu Specjalnych Stref Ekonomicznych. łącznie z wydzieleniem terenów pod inwestycje dla kapitału zagranicznego i krajowego. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą ważnym i koniecznym elementem realizacji Małopolskiego Programu Rozwoju "Małopolska 2000"

**********

Specjalne strefy ekonomiczne w Małopolsce - uzasadnienie uchwały

Stowarzyszenie Gmin Małopolski dostrzega w powołaniu w Małopolsce Specjalnych Stref Ekonomicznych szansę na pobudzenie rozwoju regionu.

Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach zapewniających tworzenie nowych miejsc pracy, zagospodarowanie nie wykorzystanych możliwości z zachowaniem równowagi ekologicznej, rozwoju nowych rozwiązań technicznych i rozwoju eksportu.

Strefy tworzone są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów po uzyskaniu opinii wojewody oraz zgody rad gmin na których terenie położona jest strefa.

Strefą zarządza powołana w tym celu spółka akcyjna, w skład rady nadzorczej spółki wchodzą m.in. przedstawiciele wojewody, samorządu oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działania na terenie strefy.

Szacunkowo powołanie strefy powoduje przyciągnięcie kapitału w wysokości od 500 mln do 1 mld dolarów.

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy określa regulamin strefy.

Dla realizacji celów działania strefy możliwe jest m.in.

- całkowite lub częściowe zwolnienie prowadzących działalność gospodarczą od podatku dochodowego
- stosowanie stawek i zasad amortyzacji środków trwałych na znacznie korzystniejszych zasadach
- ułatwienia w zakresie pozyskiwania zezwoleń w zakresie prawa budowlanego

Specjalne Strefy Ekonomiczne z Małopolski i Śląska zapewnią możliwość restrukturyzacji i rozwoju obu makroregionów, zamieszkałych przez kilkanaście milionów mieszkańców wytwarzających ponad 1/3 Produktu Krajowego Brutto.

Zainteresowane rady gmin powinny podjąć pilnie uchwały z wnioskami do wojewody w sprawie powołania Specjalnych Stref Ekonomicznych na ich terenie z odpowiednimi deklaracjami finansowymi i organizacyjnymi.

Kraków, dnia 27 06 1997 r.