Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała 3/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013

XIX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wnosi o zmianę algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na województwa, polegającą na obliczaniu poszczególnych wskaźników, lepiej opisujących znaczne zróżnicowanie sytuacji społeczno - gospodarczych w subregionach, na przykład w oparciu o NUTS III.

Dotychczasowe propozycje wyliczeń nie uwzględniają dobrze zróżnicowania w rozwoju regionalnym, jest zaburzone potencjałem ekonomicznym miast metropolitalnych, w dużym stopniu uśrednia przyjmowane wielkości, co w konsekwencji nie oddaje dobrze potrzebnego wsparcia na finansowanie Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

Opowiadamy się za przyjęciem tzw. wariantu II, który dla Polski Południowo - Wschodniej jest najbardziej korzystny, co uzasadnione jest także ze względu na trudną sytuację małopolskiej wsi.

Słuszna decyzja specjalnego potraktowania obszarów tzw. Polski Wschodniej pominęła jednak wiejskie tereny Małopolski. Uwarunkowania historyczne, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, wieloletnie zaniedbania inwestycyjne kwalifikują takie obszary rolne do szczególnego potraktowania. Dotyczy to w szczególności terenów podgórskich i górskich.

Za zwiększoną alokacją środków na lata 2007 - 2013 przemawia ponadto konieczność rozwiązania trudnych problemów ośrodków, które w 1999 r. utraciły status miast wojewódzkich np. Tarnowa, Nowego Sącza, Przemyśla, Bielska-Białej.

Dla realizacji funkcji metropolitalnych przez miasta wojewódzkie na czele z Krakowem, co jest niezbędne dla rozwoju całego regionu, uzasadnione jest adekwatne zwiększenie środków finansowych planowanych do wykorzystania w latach 2007 - 2013.

Robert Choma
Przewodniczący XIX WZD SGiPM
Prezydent Przemyśla

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 19 czerwca 2006