Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w Krakowie, dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007 - 2013.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z najwyższym zaniepokojeniem przyjęło oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego o zarekomendowaniu Radzie Ministrów podziału środków z EFRR na lata 2007 - 2013 wg algorytmu I, skrajnie niekorzystnego dla Małopolski i źle służącego polityce spójności kraju.

Małopolska, nie jest regionem bogatym. Pod względem zamożności jesteśmy na 10 miejscu, a pomimo to mamy otrzymać najniższe wsparcie. Więcej od Małopolski otrzymują bogatsze i lepiej rozwinięte regiony. Za niedopuszczalny uznajemy wybór algorytmu, który w wyniku konsultacji nie uzyskał ani jednej pozytywnej opinii reprezentatywnych środowisk samorządowych.

Nie kwestionujemy potrzeby wsparcia regionów "ściany wschodniej". Nie podważa go przecież ani II ani III algorytm, ale apelujemy do Rady Ministrów o odrzucenie rekomendacji MRR i przyjęcie sprawiedliwszego oraz lepiej odpowiadającego potrzebom rozwoju regionalnego algorytmu podziału pieniędzy. Prosimy Wojewodę Małopolskiego oraz małopolskich parlamentarzystów o podjęcie działań mających na celu zmianę krzywdzącego Małopolskę wariantu rozdziału środków. Podtrzymanie przez Radę Ministrów decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego spowoduje trwałą utratę szans rozwojowych Małopolski w latach 2007 - 2013.

Kazimierz Fudala
Wiceprzewodniczący SGiPM
Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego

Zofia Oszacka
Członek Komisji Rewizyjnej SGiPM
Wójt Lanckorony

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

**********

Otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów
2. Członkowie Rady Ministrów
3. Wojewoda Małopolski
4. Posłowie i Senatorowie wybrani w okręgach wyborczych Małopolski