Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na konferencję w sprawie tworzenia Parków Technologicznych, Parków Przemysłowych i Stref Gospodarczych w Małopolsce.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, skupiająca gminy i powiaty od Przemyśla po Bielsko-Białą i od Zakopanego do Częstochowy apeluje do wszystkich gmin i powiatów historycznej Małopolski o podejmowanie działań, mających na celu stworzenie co najmniej kilku Regionalnych Parków Technologicznych - Specjalnych Stref Ekonomicznych (o powierzchni ponad 100 ha) na terenie Małopolski w ramach ustawowego limitu ok. 3000 ha dla całej Polski.

Małopolska jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych kraju., a wraz ze Śląskiem stanowi duży i chłonny rynek makroregionalny, z 8 mln producentów i konsumentów w promieniu ok. 100 km od stolicy Małopolski.

Atrakcyjne tereny pod inwestycje, bogata oferta rynku nieruchomości wraz z rozwiniętym sektorem usług dla biznesu i zapleczem naukowo - badawczych kilkudziesięciu wyższych uczelni na czele z renomowanym Uniwersytetem Jagiellońskim, to potencjał inwestycyjny Małopolski, który powinien być wykorzystany do realizacji celów Strategii Lizbońskiej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wielkim naszym atutem są młodzi, wysoko wykwalifikowani specjaliści,mogący pracować we wszystkich branżach gospodarki. Również władze samorządowe powinny uczynić wszystko, aby potencjał 250 tysięcy studentów kształconych w małopolskich uczelniach został wykorzystany, tak aby młodzi ludzie nie musieli już szukać pracy za granicą.

Nasz region może i powinien być czołowym, dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym w Polsce - Stowarzyszenie apeluje o wykorzystanie szansy stworzenia w Małopolsce co najmniej kilku nowych Regionalnych Parków Technologicznych - Specjalnych Stref Ekonomicznych, jako podstref Krakowskiego Parku Technologicznego i lokomotyw rozwoju gospodarki w oparciu o innowacyjność, badania naukowe, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o stworzenie co najmniej dwudziestu nowych Parków Przemysłowych (o powierzchni ponad 60 ha) w każdym mieście powiatowym Małopolski, jako ważnych lokalnych centrów rozwoju gospodarki.

Stowarzyszenie apeluje do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce o stworzenie w każdej gminie Strefy Gospodarczej, jako magnesu przyciągającego inwestorów krajowych i zagranicznych, grupującej działalność produkcyjną na wydzielonych obszarach przemysłowych poza centrum miast i miejscowości.

Parki Technologiczne - SSE, Parki Przemysłowe i Strefy Gospodarcze są szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego regionu, wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, zwiększenie konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowanie majątku poprzemysłowego i budowanie infrastruktury oraz przede wszystkim szansą tworzenia nowych miejsc pracy - jak pokazuje praktyka - nawet w dziesięciokrotnie większym tempie niż poza SSE.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków,11 kwietnia 2007 r.