Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Małopolską Konferencję "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne"

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do samorządów o korzystanie z lokalnych odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, słońca, wiatru, energii wody). Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne planowanie i zarządzanie energetyką lokalną należy do nowych obowiązków samorządów terytorialnych, których celem jest stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju, regiony, gminy, a obywatelom racjonalne ceny energii. Planowanie rozwoju oraz realizacja założeń i programów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa z wykorzystaniem energii odnawialnej to jeden z najważniejszych nowych obowiązków samorządów.

2. Tworzenie gminnych strategii energetycznych w oparciu o priorytety zawarte w "Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku" jest szansą na wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych oraz uzyskanie oszczędności w budżetach rodzin, samorządów i przedsiębiorców. Stowarzyszenie postuluje o przeprowadzenie w każdej gminie analizy pod kątem możliwości zaopatrzenia w tanią energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

3. Apelujemy do gminnych samorządów terytorialnych o umieszczanie w swoich planach zagospodarowania przestrzennego miejsc na swoim terenie, gdzie możliwa jest lokalizacja małych elektrowni wodnych i wiatrowych.

4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do samorządów o aktywne wykorzystywanie m.in. funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych do realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 - 2013 zarezerwowano na ten cel 22 mln euro.

5. Zwracamy się m.in. o instalację kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, "rur kanadyjskich" i nowoczesnych instalacji grzewczych na biomasę w budynkach użyteczności publicznej, a szczególnie w szkołach, ośrodkach zdrowia, strażnicach OSP oraz gospodarstwach rolnych i agroturystycznych w projektach grupowych, małych przedsiębiorstwach, w nowych i starych budynkach.

Uczyńmy wszystko, aby wykorzystanie odnawialnych źródeł energii uczyniło Małopolskę czystą ekologicznie, a jednocześnie zrealizujemy cele Protokołu z Kioto, dla powstrzymania globalnego ocieplenia.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 15 czerwca 2007 r.