Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o aktywny udział samorządów w Konkursie SGiPM "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Województwa Małopolskiego na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Coroczny konkurs organizujemy wspólnie z: Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Małopolskim Kuratorium Oświaty, którzy stanowią Kapitułę Konkursu.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje także do samorządów realizację własnych programów "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo"

1. Przyspieszenie realizacji inwestycji drogowych w Polsce

Główną przyczyną powolnego tempa przygotowania i realizacji infrastrukturalnych inwestycji liniowych jest brak uregulowań prawnych, umożliwiających szybkie i skuteczne działanie.

Obecnie z uwagi na wieloletnie zapóźnienia w inwestycjach drogowych (i innych o charakterze liniowym) oraz tragiczny bilans ludzki wypadków drogowych powinna powstać jedna nowa ustawa "Prawo inwestycyjne dla rozwoju", która obejmowałaby zarówno budowę, jak przebudowę i rozbudowę. Jej zakres powinien być zbliżony do ustawy specjalnej z dnia 10.04.2003 r., i obejmować:
a. wszystkie drogi publiczne i infrastrukturę komunalną,
b. wykorzystać doświadczenia działania "spec ustawy" dla dróg krajowych,
c. umożliwiać przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji w czasie krótszym niż 2 lata.

Zmiany w prawie powinny obejmować wszystkie zagadnienia związane od fazy projektowania poprzez pozyskanie terenu, uzyskanie pozwolenia na budowę, zamówienia publiczne, realizację, aż po oddanie do użytkowania oraz obowiązywać przez określony czas np. do 2015 r. tj. do zakończenie kolejnego etapu wykorzystania środków unijnych.

Dla przyspieszenia realizacji strategicznych inwestycji, należy przyjąć "szybką ścieżkę" aplikacyjną, ale także "szybką ścieżkę" w zakresie realizacji i rozliczeń dotacji.

2. Uporządkowanie i modernizacja sieci dróg.

Polska wciąż zajmuje w Europie jedno z ostatnich miejsc pod względem nakładów na utrzymanie dróg. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że z łącznej, liczącej 378 tys. km sieci dróg, aż 96% stanowią drogi zarządzane przez samorządy terytorialne, które z powodu niedofinansowania nie maja funduszy na działania inwestycyjne.

Apelujemy o podjęcie działań zmierzających do:
a) kompleksowego uporządkowania sieci drogowej, a w szczególności o dostosowanie kategorii dróg do ich faktycznej roli, obciążenia, parametrów technicznych, co pociągnie za sobą zmiany kategorii ok. 40% dróg,
b) zapewnienie samorządom terytorialnym dodatkowych środków finansowych na modernizacje i rozbudowę sieci drogowej. Środki te powinny pochodzić z udziałów w podatku VAT (samorządy województw) oraz udziału w akcyzie od paliw płynnych (gminy i powiaty),
c) uporządkowanie prawa regulującego zarządzanie drogami.

3. Budowa chodników i poboczy.

Szczególnej ochrony wymagają najsłabsi uczestnicy ruchu drogowego: dzieci, piesi, rowerzyści - najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia, często bez swojej winy.
Niechronieni uczestnicy ruchy drogowego są grupą wymagającą szczególnej ochrony, gdyż stanowią prawie połowę liczby ofiar wypadków drogowych, a w obszarach miejskich jeszcze więcej. Wymaga to przede wszystkich powszechnego stosowanie urządzeń fizycznej ochrony pieszych, budowy wydzielonych dróg rowerowych, systemu ochrony dzieci w drodze do szkoły.
Infrastrukturze drogowej przypisuje się bezpośredni i pośredni udział w 30% wypadków drogowych. Cel tez będzie wymagał rozwoju bezpiecznej i zhierarchizowanej sieci dróg i ulic oraz nowoczesnego zarządzania ruchem drogowym.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o budowę i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz z otoczeniem i elementami towarzyszącymi, jako priorytetu w każdej jednostce samorządu terytorialnego.