Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Memoriał

Memoriał Stowarzyszenia Gmin Małopolskich w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000

Stowarzyszenie Gmin Małopolski - organizacja regionalna zrzeszająca 135 miast i gmin historycznej Małopolski - przedkłada władzom Rzeczypospolitej, ustawodawczej i wykonawczej inwestycje o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju naszego makroregionu zamieszkałego przez ponad 10 milionów obywateli Rzeczypospolitej.

Polska jest nadal państwem skrajnie scentralizowanym. O ważnych sprawach dla mieszkańców miast i gmin, dokonując podziału środków publicznych, decydują władze centralne. Reforma państwa opóźnia się. Jest rzeczą oczywistą, że władza centralna nie może dobrze rozwiązać lokalnych problemów obywateli współczesnego państwa. Samorząd - wspólnota pośrednia między rodziną a państwem jest z natury rzeczy powołany do troski o dobro wspólne.

W ramach programu "Małopolska - Region Funkcjonalny" Stowarzyszenie Gmin Małopolski zainicjowało prace nad utworzeniem pilotażowch rozwiązań w zakresie polityki regionalnej. W powstałej w Małopolsce, pierwszej w Polsce, Sądeckiej Strefie Usług Publicznych, w sposób praktyczny realizuje się współdziałanie samorządu terytorialnego na pozimie ponadgminnym - "powiatu ziemskiego".

Małopolska powinna stać się obszarem czystym ekologicznie. Walory turystyczne, krajobrazowe i uzdrowiskowe stwarzają szczególne ku temu warunki. Dostrzegamy konieczność pilnej realizacji inwestycji w dziedzinach najbardziej istotnych dla rozwoju regionu. Wymienione inicjatywy dla ich realizacji a także dokończenia wymagają decyzji władzy wykonawczej i uchwałodawczej. Ich realizacja - możliwa aktualnie tylko poprzez finansowe zaangażowanie budżetu centralnego - zmierza do zapewnienia mieszkańcom Małopolski standardu życia na poziomie elementarnym we współczesnej Europie.

W poszczególnych dziedzinach, za najważniejsze inwestycje centralnie finansowane, dla trwałego rozwoju Małopolski, uznajemy:

I. W dziedzinie nauki i kultury:

- wsparcie programu inicjatyw kulturalnych realizowanych w związku z ogłoszeniem Krakowa Europejską Stolicą Kultury w 2000 roku oraz budowy Teatru Muzycznego w Krakowie
- przeprowadzenie konserwacji generalnej Zamku Królewskiego oraz Katedry na Wawelu na 1000-lecie Biskupstwa Krakowskiego (działalność SKOZK) a także wsparcie rewaloryzacji najstarszych, zabytkowych miast Małopolski (m.in. Zamościa, Sandomierza, Przemyśla, Kazimierza Dolnego)
- przeznaczenie środków na zabezpieczenie i konserwacje unikalnych zabytkowych kopalni soli w Bochni i Wieliczce
- rozpoczęcie budowy Kampusu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z 600 leciem odnowienia Akademii Krakowskiej
- założenie Parku Technologicznego w Pychowicach i Krakowskiego Centrum Wysokich Technologii
- utworzenie wyższych zawodowych szkół publicznych w wojewódzkich miastach Małopolski
- budowa gmachu Polskiego Radia w Krakowie

II. W dziedzinie transportu i komunikacji:

- zintensyfikowanie procesu inwestycyjnego i budowa autostrad Al i A4 stanowiących część tras transeuropejskich, w tym pilna modernizacja trasy Kraków-Katowice i Kraków-Tarnów - w pierwszym etapie, oraz do granicy z Ukrainą
- rozpoczęcie i kontynuacja budowy obwodnic wokół miast Małopolski
- pilna modernizacja tzw. "Zakopianki" (Kraków-Zakopane-Chyżne)
- unowocześnienie i budowa szybkich dróg łączących główne ośrodki Małopolski
- dokończenie przebudowy Międzynarodowego Lotniska w Krakowie i unowocześnienie innych lotnisk w regionie
- rozpoczęcie prac zmierzających do budowy superekspresowej kolei na odcinku Kraków- Katowice, budowa KCK oraz elektryfikacja kolei (w tym na odcinku Tamobrzeg-Rzeszów, Tarnobrzeg-Dębica)
- budowa nowych przejść granicznych (w tym dla ruchu przygranicznego), a także tworzenie stref wolnocłowych

III. W dziedzinie przemysłu, infrastruktury i ochrony środowiska

- budowa i zagospodarowanie zbiorników wody (m.in.: Czorsztyn, Swinna Poręba, Solina, Dobczyce. Sielpia, Machów), a także udział w finansowaniu budowy wodociągów, kanalizacji, gazociągów i telefonizacji
- dokończenie budowy rurociągu naftowego do centrum Małopolski, budowa rafinerii na południu Polski
- utworzenie 5 specjalnych Stref Ekonomicznych dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, zintensyfikowanie działania strefy w Mielcu
- rekultywacja terenów tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego
restrukturyzacja Centralnego Okręgu Przemysłowego
- wyrażenie zgody na utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska-Śląsk" dla komplementarnego rozwoju obu regionów
- kreacja środkowoeuropejskiego centrum logistycznego Kraków-Katowice

IV. W dziedzinie zdrowia

- dokończenie budowy Instytutu Kardiochirurgu im. Jana Pawła II w Krakowie
- sfinalizowanie budowy szpitali w miastach Małopolski

V. W dziedzinie sportu:

- wsparcie programu organizacji Olimpiady Zimowej 2006 w Małopolsce, w tym prac przygotowawczych, infrastruktury głównie w województwach nowosądeckim, bielskim i krakowskim

Propozycje te obejmują województwa makroregionu historycznej Małopolski: bielskie, chełmskie, częstochowskie, katowickie, kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, lubelskie, nowosądeckie, przemyskie, radomskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, zamojskie.

Kraków, styczeń 1997 roku
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski
Kazimierz Barczyk