Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo

Szanowny Pan
Dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, organizacji regionalnej zrzeszającej 130 gmin z terenu historycznej Małopolski, zwracam się do Pana Przewodniczącego z propozycją nawiązania współpracy między naszymi Stowarzyszeniami.

Jednym z priorytetów naszego Stowarzyszenia jest rozwój współpracy Gmin Małopolski z Gminami Górnego Śląska co zostało wyrażone w trakcie dorocznego spotkania Samorządów Małopolski dnia 30 stycznia br.

Przedstawiam przykładowe tematy wspólnych działań, które w ocenie Zarządu i przedstawicieli gmin członkowskich są szczególnie istotne dla naszych regionów. W zakresie promocji gmin prowadzimy rozmowy z przedstawicielami TV Wisła -obejmującego Polskę południową, w sprawie uruchomienia stałego programu telewizyjnego poświęconego problematyce samorządowej. W związku z regionalnym charakterem TV Wisła patronat nad programem mógłby być sprawowany także przez Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.

SGM promuje za pośrednictwem gmin a także własnych działań strategiczne przedsięwzięcia inwestycyjne o ponadregionalnym zakresie. Szczególne znaczenie przywiązujemy do popierania budowy trasy komunikacyjnej Al i szczególnie A4 (Drezno-Kraków-Przemyśl-Lwów-Kijów-Odessa) jako mającej zasadniczą rolę dla rozwoju Śląska i Małopolski. Podobne funkcje" winna odegrać budowa nowoczesnej i szybkiej kolei łączącej Kraków i Katowice dla lepszego wykorzystania potencjału obu miast i regionów dla dobra ich mieszkańców - prosimy by SGGŚiPM wsparło naszą inicjatywę w tym zakresie. Ze względu na ekologiczną klęskę Śląska i Małopolski należy zintensyfikować działania w zakresie ochrony środowiska, na naszym obszarze w tym także kwestii odsalania Wisły i ochrony czystości wód. Wspólnie winniśmy wpływać na wykorzystywanie Środków pochodzących z Funduszu (w ramach ekokonwersji).

SGM podejmuje współpracę transgraniczną w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zapraszamy serdecznie Wasze Stowarzyszenie do udziału w organizacji drugiego Zlotu Młodzieży polskiej, czeskiej i słowackiej u zbiegu wspólnych granic, jaki ma się odbyć w czerwcu - pierwszy Zlot związany był z pielgrzymką Ojca Świętego do Skoczowa. Chcemy by inicjatywa ekumenicznych spotkań młodzieży trwale wpisała się do naszych wspólnych działań.

Proszę uprzejmie o przekazanie stanowiska (oraz własnych propozycji) Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w odniesieniu do zaproponowanych obszarów współpracy. Proponuję jednocześnie by celem omówienia szczegółów współpracy odbywać wspólne posiedzenia Zarządów naszych Stowarzyszeń organizowanych na zmianę, jeden raz do roku w siedzibach SGGŚiPM oraz SGM.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Zarządu SGM