Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek obrad

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski

1. Zajęcie stanowiska w sprawie reformy powiatowej, programu pilotażowego, dla dużych miast -załączam krytyczną uchwałę Zarządu SGM wobec zagrożeń dla reformy samorządowej.

2. Omówienie wyników posiedzenia Rady Federacji Związków i Stowarzyszeń w dniach 12-13 11. 1993 r. w Krakowie, którego organizatorem było SGM (załączam uchwały Rady Federacji). W końcowej części obrad upoważniono i zobowiązano SGM - na mój wniosek - do przedłożenia propozycji, sformalizowania i ustrukturalizowania funkcjonowania Federacji, uzyskania osobowości prawnej, ustalenia siedziby (może w Krakowie - w SGM?)przemiennego odbywania posiedzeń problemowych organizowanych przez poszczególne związki na terenie ich działania itp.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o wspólne zorganizowanie w Krakowie jesienią 1995 r. przez gminę Kraków i Stowarzyszenie Gmin Małopolski XXI Zgromadzenia Generalnego Gmin i Regionów Europy z udziałem około 2000 burmistrzów i merów (załączam uchwałę Zarządu SGM, vide uchwała Rady Federaeji).

4. Zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie celowości powołania oraz zasad organizowania Małopolskiego Banku Samorządowego (załączam informacje o spotkaniu zorganizowanym przez SGM i Krakowskiego Sejmiku Samorządowego Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 8.111993 r.).

5. Spotkanie Noworoczne ź Korpusem Dyplomatycznym (10 lub 17 I 1994 r. w godz. 12.00 -14.00), propozycja zaproszenia Konsulów z Krakowa i Ambasadorów innych państw Europy oraz Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Przewodniczących wszystkich Rad Gmin oraz 10 Sejmików samorządowych z ew. wystawą wydawnictw promujących gminy Małopolski.

6. Omówienie propozycji działań do końca kadencji:
a) budżet na 1995 r.,
b) dwa spotkania: z redaktorami lokalnej prasy samorządowej z Małopolski oraz ogólnopolskiej,
c) sprawa wydawanie "Wspólnoty Małopolskiej" i "Wspólnoty" ogólnopolskiej (wkładki),
d) spotkanie z kierownictwami OTV Kraków, Radia Kraków, Rzeszów, itp. w sprawie współpracy, ew. poparcie dla ubiegających się i koncesję RTV na terenie Małopolski,
e) spotkanie z kierownictwem Krakowskiego Okręgu Wojskowego,
f) comiesięczne spotkania branżowe zmierzające do lepszej wymiany informacji pomiędzy radnymi i przedstawicieli administracji samorządowej - z terenu Małopolski (z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej), np. skarbników i przewodniczących komisji, budżetowych wszystkich gmin Małopolski, komisji i wydziałów ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i komunikacji, geodezji oraz budownictwa i architektury, edukacji, turystyki i promocji oraz kultury i ochrony zabytków,
g) wyjazd - pielgrzymka Prezydentów Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących rad Gmin i Radnych oraz delegatów Sejmików Samorządowych z terenu Małopolski do Rzymu - Watykanu wraz z audiencją u papieża, z krótkimi wizytami po drodze i spotkań w władzami Bratysławy, Wiednia itp.) propozycję w tej sprawie przedłożyłem na posiedzeniu rady SGM w kwietniu br. i została już zaaprobowana co do zasady).