Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucje VII WZD

Rezolucje VII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Małopolski

W sześć lat od wyborów do rad gmin i odrodzenia - w imię "Solidarności" - po ponad pięćdziesięciu latach samorządu terytorialnego, zebrani dnia 31 maja 1996 roku w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na VII Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, przedstawiciele 131, gmin członkowskich SGM z 11 województw, pomni na historyczne tradycje Małopolski, przyjęli niniejsze rezolucje, przedkładane władzom Rzeczpospolitej, gremiom odpowiedzialnym za sprawy Państwa i samorządu.

I

Państwo Polskie wymaga kontynuowania zasadniczych reform podjętych po 1989 roku. W wielu dziedzinach, z uwzględnieniem doświadczeń ostatnich lat, reformy te powinny być na nowo podjęte. Polska jest nadal państwem skrajnie scentralizowanym. Brak systemowych reform - najpierw władz centralnych a następnie podlokalnych - wstrzymuje rozwój Polski i poziomu życia Polaków. Władza centralna winna skupić się na dobrym realizowaniu zasadniczych zadań - troski o suwerenność i integralność państwa, jego bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, troski o niezawisłość wymiaru sprawiedliwości i zagwarantowanie wolności obywatelskich, realizowanych przy pomocy dwóch podstawowych narzędzi: demokracji i gospodarki rynkowej.

Należy prowadzić skuteczne działania zmierzające do szybkiej integracji Polski z NATO i Unią Europejską, przy zachowaniu naszej tożsamości, równocześnie z wielopłaszczyznowymi pracami dostosowawczymi w centrum i w terenie. Zjednoczona Europa Ojczyzn będzie również wyzwaniem dla Polski. We wszystkich krajach Unii Europejskiej samorząd terytorialny funkcjonuje na trzech poziomach: gminy, odpowiedniki powiatów oraz regionów lub województw.

Troskę o pomyślność, dobrobyt obywateli i odpowiedzialność za własny los należy - zgodnie z zasadą pomocniczości - pozostawić samym obywatelom i ich zrzeszeniom, ograniczając działania władz centralnych do stwarzania odpowiednich ku temu warunków i do pomocy najbardziej potrzebującym. Przeciwstawiamy się umacnianiu resortowej struktury administracji i rozbudowaniu, w ostatnich 6 latach, kilkudziesięciu nowych administracji specjalnych (zawsze z centralą w Warszawie). Wymaga to między innymi prowadzenia racjonalnej polityki regionalnej zgodnej ze specyfiką tradycyjnych regionów Polski. Polityka rozbudowania "Polski Resortowej" pozostaje w sprzeczności z wymogami budowania "Polski Samorządowej".

II

Domagamy się natychmiastowej ratyfikacji Konkordatu zawartego przez Rząd RP ze Stolicą Apostolską. Przedłużanie procedury ratyfikacyjnej szkodzi wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Uregulowanie w prawny sposób relacji ze Stolicą Apostolską jest dla mieszkańców Małopolski szczególnie istotne. Małopolanie od wieków przywiązani są do Kościoła i Ojczyzny, licznie wypełniają świątynie, angażują się w życie Kościoła. Jest dla nas upokorzeniem, że obecny Parlament RP dyskryminuje katolicką większość społeczeństwa opóźniając ratyfikację. Konkordat podpisany przez Rząd RP w nowoczesny sposób reguluje stosunki między Polską a Stolicą Apostolską. Nie wiąże się z przywilejami dla Kościoła Katolickiego a jedynie normuje rzeczy oczywiste. Z Ziemi Małopolskiej wyszedł najwybitniejszy w dziejach Polak - Ojciec Święty Jan Paweł II. Kompromitujące przewlekanie ratyfikacji Konkordatu jest także przejawem stosunku do Osoby Ojca Świętego - tak życzliwego Polsce i Polakom.

III

Na drodze do pełnej integracji z Unią Europejską rozwój Polski, a szczególnie Małopolski winien odbywać się we współpracy z państwami Europy, w tym szczególnie Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainą, którą winna być dla nas jednym z głównym partnerów gospodarczych, co wymaga - dla poszerzenia zawartego w Krakowie układu CEFTA - uwolnienia handlu i zniesienia barier gospodarczych. Rozwój takiej współpracy wymaga rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci przejść granicznych i ułatwień w ruchu turystycznym. Konkretnym obszarem współpracy, korzystnym dla Polski i Małopolski, powinna być budowa euroautostrad biegnących z Północy na Południe (A-1) i z Zachodu na Wschód Europy (A-4), z Drezna przez Kraków, Lwów do Odessy (via Carpatia). Konieczna jest dalsza rozbudowa międzynarodowego lotniska w Krakowie.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski zacieśniać będzie szczególnie współpracę międzyregionalną z gminami Śląska. Będziemy podejmować działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju Małopolski z pełnym wykorzystaniem możliwości naukowych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych. Szczególną rolę w rozwoju Małopolski może odegrać metropolitalny Kraków - światowe dziedzictwo kultury, ośrodek naukowy, miejsce spotkań i konferencji międzynarodowych. Od władz centralnych, realizując statutowe działania, domagać się będziemy stwarzania możliwości dla realizacji tych celów.

IV

SGM podejmuje prace zmierzające do opracowania Małopolskiego Programu Rozwoju poprzez powołany Komitet Małopolska 2000. W tym celu konieczna jest reforma decentralizacyjna przesuwająca, zgodnie z zasadą pomocniczości, znaczną część kompetencji do szczebla regionalnego (wojewódzkiego) i powiatowego, gdzie z uwzględnieniem specyfiki regionu, powinna być kreowana i realizowana polityka regionalna i ponadlokalna. Małopolska ze względu na samorządowe tradycje, potencjał intelektualny, kulturowy i gospodarczy jest przygotowana do podjęcia takiej odpowiedzialności.

Dla kształtowania polityki regionalnej konieczne jest również zapewnienie gminom - podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego - kompetencji i środków umożliwiających realizację ich zadań. Pełną realizację w polskim ustawodawstwie winna znaleźć ratyfikowana przez Polskę Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

Projekty regulacji prawnych dotyczących samorządu winny być konsultowane ze związkami i stowarzyszeniami gmin. Nadto należy jednoznacznie podkreślić utrzymanie niezależności gmin, z ich dotychczasowymi kompetencjami, względem przewidywanego tworzenia powiatów. W gestii samorządów w państwie - a nie jak dotychczas zaledwie 15% w dyspozycji gmin.


Rezolucje zostały przyjęte jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się i w odrębnych głosowaniach