Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje dalszą decentralizację państwa, szczególnie poprzez poszerzenie kompetencji samorządów wojewódzkich i przeprowadzenie reformy finansów publicznych jako warunków koniecznych prawidłowego wykorzystania funduszy UE i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, w tym programów inwestycji drogowych i komunalnych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o:
1. Wprowadzenia budżetu wieloletniego w miejsce dotychczasowego budżetu rocznego, jako instrumentu dla prawidłowego wykorzystania funduszy strukturalnych, szczególnie w przypadku inwestycji wieloletnich.
2. Poszerzenie katalogu dochodów (w tym podatku VAT) w celu zapewnienia wkładu własnego samorządów w projektach współfinansowanych ze środków UE.
W przypadku dużych miast podatek VAT jest dobrym rozwiązaniem i powoduje zwiększenie dochodów. Diametralnie niekorzystny jest dla małych gmin, szczególnie wiejskich, których dochody z tego podatku byłyby minimalne albo żadne. SGiPM proponuje, aby udział w podatku VAT był przeliczany na 1 mieszkańca.
3. Przekazanie gminom, powiatom i województwom wszystkich zadań mających podstawowe znaczenie dla codziennego życia obywateli i zapewnienie adekwatnych środków finansowych.
4. Zapewnienie powiatom większej skali dochodów własnych dla umożliwienia realizacji zadań wspierających lokalny rozwój społeczny i gospodarczy.
5. Wzmocnienie podstaw majątkowych samorządu, między innymi poprzez przekazanie gminom, powiatom i województwom nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych do realizacji celów publicznych. Szczególnie nieruchomości będących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
6. Wprowadzenie standardów wykonywania zadań publicznych prowadzonych przez samorząd i powiązanie z nimi rozwiązań finansowych.