Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"

Reformy samorządowe z 1990 i 1998 r. stworzyły podstawy ustrojowe odrodzonej Rzeczpospolitej i są powszechnie odbierane jako najbardziej udane reformy. O ile pierwsza z nich wskrzesiła samorząd, umożliwiając sprawowanie władzy w gminach w wyniku wolnych wyborów, o tyle druga doprowadziła do utworzenia powiatów i samorządnych województw.

Doceniając olbrzymią rolę, jaką dla rozwoju Rzeczpospolitej mają do spełnienia samorządy, i dostrzegając szanse, jakimi są dla nich środki z funduszy strukturalnych UE, niezbędne jest jednak wzmocnienie samorządów, a więc wyposażenie w szersze kompetencje i adekwatne do wypełnianych zadań środki finansowe. Za projektowanymi ustawami dokończenia reformy administracji publicznej tzw. III etapu reformy samorządowej powinna iść zwiększona decyzyjność finansowa. Dla wielu nie ulega wątpliwości, że każda złotówka jest wydatkowana efektywniej w samorządzie lokalnym i regionalnym, niż przez administrację rządową. Setki, a wręcz tysiące samorządowych inwestycji z funduszy UE realizowane są decydowanie sprawniej niż pojedyncze, duże, a w istocie proste wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne organizowane na szczeblu centralnym.

Podobnie jest ze sprawami majątkowymi. Komunalizacja majątku skarbu państwa to nie tylko duża szansa dla samorządów, ale i zdjęcie - w wielu przypadkach - uciążliwego dla państwa obowiązku utrzymywania tego mienia, by nie ulegało degradacji.

Celem dalszych zmian powinno być ostateczne zerwanie ze scentralizowanym, "resortowym" zarządzaniem krajem i zastąpienie go, zgodnie z zasadą pomocniczości, sprawnym systemem umożliwiającym zarządzanie sprawami publicznymi przez samorządy oraz organizowanie wspólnoty mieszkańców gmin, powiatu i województwa dla poprawy jakości życia i tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 10 października 2008 r.