Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

STANOWISKO
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
W SPRAWIE ROZWOJU WSPÓŁPRACY
WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Długoletnia bardzo dobra współpraca Samorządów Małopolski i Śląska, została zapoczątkowana przez wspólne założenie w 1993 Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Federacja ma siedzibę w Krakowie i jest największą ogólnopolską organizacja samorządu terytorialnego - zrzesza ok. 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

Zorganizowaliśmy wiele wspólnych konferencji, spotkań samorządowych Małopolski i Śląska poświęconych programom rozwojowym oraz komplementarnym inwestycjom infrastrukturalnych naszych regionów.

Makroregion Śląsk i Małopolska to jeden z pięciu największych regionów w Europie, z prawie 10 milionami mieszkańców w promieniu ponad 100 km od Katowic i Krakowa, wielki rynek konsumentów, wykwalifikowanej kadry pracowników z ważnymi ośrodkami nauki i kultury.

Symboliczna nazwa "Krak-owice" odzwierciedla wielkość konurbacji i bliską odległość stolic obu województw - autostradą A4 dojazd do centrum obu miast zajmuje mniej niż godzinę, a także mniej niż przejazd z jednego do drugiego końca Krakowa, bądź Aglomeracji Śląskiej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w pełni popiera dalszy rozwój wszechstronnej współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego - projekty uchwał przygotowane na wspólną sesję Sejmików obu województw 1 października 2010 r.

I. Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków"
Linia kolejowa E30 stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław - Opole - Katowice - Kraków - Medykę - Lwów - Kijów do Moskwy. Linia E 30 jest uznawana za linię o priorytetowym znaczeniu. Łączy ona znaczące aglomeracje miejskie, stolice regionów Katowice i Kraków.
Odcinek linii kolejowej E 30 Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa - Kraków Główny Towarowy zlokalizowany jest w województwach śląskim oraz małopolskim.
Zadanie jest wpisane na listę podstawową projektów w ramach Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zaktualizowanej w styczniu 2010r.

II. Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka - Żywiec
Linia kolejowa Sucha Beskidzka - Żywiec została zbudowana w 1884 r. i jest częścią linii nr 97 Skawina - Żywiec. W klasyfikacji PKP PLK jest ujmowana jako linia drugorzędna, jednotorowa i w pełni zelektryfikowana; ma długość 35,153 km, z czego w województwie małopolskim jest 17,411 km (tj. 49,5 %), a w województwie śląskim 17,742 km (tj. 50,5 %). Podział wg struktury PKP PLK SA jest niemal identyczny, za linię tę po stronie wschodniej odpowiada Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu (IZ Nowy Sącz, 17,721 km), a od zachodniej Zakład Linii Kolejowych w Katowicach (IZ Katowice, 17,432 km).
Przedmiotowa linia jest bardzo zaniedbana, a stan techniczny infrastruktury kolejowej niekorzystnie wpływa na poziom świadczonych usług przewozowych. Ostatni remont po stronie IZ Nowy Sącz przeprowadzono 30 lat.

III. Modernizacja drogi Katowice - Olkusz - Kraków
Inwestycje planowane do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków na drodze krajowej nr 94 to:
1) Rozbudowa drogi krajowej Nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice w km 305+070 do km 313+030 - etap II.
- Szacowany koszt realizacji inwestycji-ok. 8 mln zł
2) Rozbudowa drogi krajowej nr 94 polegająca na budowie prawostronnych odcinków chodnika
w km od ok. 308+150 do ok. 310+452 w miejscowości Przeginia
- Szacowany koszt realizacji inwestycji ok. 0,6 mln zł,
- Przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji to lata 2011-2012
3) Rozbudowa drogi krajowej Nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Modlnica km 313+000 - 327+222,63:
- Szacowany koszt realizacji inwestycji: ok. 85 mln zł
- Przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012-2013r
4) Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w Olkuszu na odcinku od km ok. 294+800 do km ok. 299+180.
- Szacowany koszt realizacji inwestycji: ok. 29 mln. zł
- Przewidywany czas realizacji inwestycji: od lipiec 2011r.- grudzień 2012r.
5) Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK94 w km 311+800, m. Gotkowice
- Szacowany koszt realizacji inwestycji: 1, 5mln zł.
- Przewidywany czas realizacji inwestycji - rozpoczęcie 2011r. zakończenie 2012r.

IV. Przebudowa drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała - Kraków (Beskidzkiej Drogi Integracyjnej)
- Planowana do budowy po nowej trasie dk 52 Beskidzka Droga Integracyjna łącząca węzeł "Suchy Potok" w Bielsko-Białej z węzłem "Głogoczów" pod Krakowem zlokalizowana będzie na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.
- Koszt budowy nowej drogi szacowany jest na ponad 2 mld zł

V. Przebudowa drogi Racibórz - Rybnik -Żory - Pszczyna - Oświęcim - Kraków
Analiza parametrów technicznych i funkcjonalnych istniejącej drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku Racibórz-Rybnik-Żory wykazała niskie standardy użytkowe tej drogi, co powoduje negatywny wpływ transportu drogowego na środowisko i mieszkańców zurbanizowanych terenów miejskich. Funkcjonalnie i techniczne klasa drogi jest obniżona przez duże zagęszczenie włączeń i wyłączeń dróg lokalnych i dojazdowych, a także zjazdów do posesji. Sytuacja ta przynosi w konsekwencji bardzo wysokie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przebudowa tego ciągu na odcinku Pszczyna-Oświęcim-Kraków, (DW 933 do połączenia z DK 44) pozwoli na zapewnienie sprawnego połączenia drogowego nie tylko Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Województwem Małopolskim, ale także poprawę połączenia ważnych szlaków drogowych województw śląskiego i małopolskiego oraz zwiększenie spójności terytorialnej obydwu województw.

VI. Wykorzystanie Terminala Przeładunkowego Sławków-Medyka
27 lipca 2007 roku powstała Spółka Terminale Przeładunkowe Sławków - Medyka (TPSM) w wyniku wniesienia aportem prawie 25 ha terenów inwestycyjnych w Sławkowie do spółki Terminal Przeładunkowy Medyka Sp. z o.o. Podstawowym zakresem działalności Spółki są operacje przeładunkowe na Terminalach w Sławkowie i Medyce (zdolności przeładunkowe ok. 700 tys. ton rocznie), a także magazynowanie i składowanie towarów. TPSM świadczy również usługi w zakresie transportu kolejowego, drogowego, a także prowadzi działalność handlową.
Spółka współpracuje z Przedsiębiorstwem Spedycyjnym Trade Trans co pozwala na świadczenie kompleksowych usług logistycznych w zakresie przewozów towarów z i do krajów byłej WNP. Doskonała lokalizacja Terminali Spółki, a także ich infrastruktura oraz specjalistyczny sprzęt przeładunkowy są niewątpliwym atutem pozwalającym na szybkie i sprawne wykonywanie zlecanych usług.
Spółka Terminal Przeładunkowy Sławków Medyka finalizuje inwestycje pozwalające na dokonywanie przeładunków towarów masowych z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe oraz samochody, a także w relacji odwrotnej z opcją składowania towarów wzdłuż budowanych układów torowych.

VII. Połączenie Wisły ze szlakiem Odra - Dunaj - Łaba poprzez budowę Kanału Śląskiego
Plany dotyczące połączenia Wisły ze szlakiem Odra - Dunaj - Łaba kanałem istnieją już od dziesięcioleci. Miałby on biec od Wisły w rejonie Oświęcimia do portu rzecznego na Odrze w Koźlu. Planowana długość tego kanału zwanego Śląskim to ok. 95 km, Projekt Kanału Śląskiego, na którym bazuje Ministerstwo Infrastruktury, powstał w 1977 roku. Zgodnie z nim, kanał miałby powstawać dwuetapowo: najpierw odcinek wschodni - od stopnia wodnego Dwory w rejonie Oświęcimia, na południe od Tychów (Bieruń Stary) doliną rzeki Gostynki na północ od Żor. Odcinek zachodni miałby się zaczynać w Żorach, biec na północ od Rybnika doliną rzeki Rudy i przez Kuźnię Raciborską do portu w Koźlu nad Odrą. Kanał miałby mieć 10 śluz i 5 portów w rejonie Żor, Tychów i Rybnika. Koszt budowy kilometra wodnej trasy szacuje się obecnie na ok. 8 mln euro (dane z roku 2009), włączając w to powstanie śluz i innych budowli hydrotechnicznych.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kraków, 30 września 2010 r.