Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
na Małopolską Konferencję Samorządową
Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku
- szanse i zagrożenia
w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce

Podstawowym celem działań samorządów wszystkich poziomów powinno być wspieranie rozwoju, modernizacji infrastruktury kolejowej i okołokolejowej (parkingi, przystanki, węzły komunikacyjne) w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz zintegrowanie jej z trasami drogowymi, systemami komunikacji zbiorowej, aby maksymalnie zwiększyć dostępność transportową peryferyjnych regionów do kluczowych centrów regionalnych Małopolski, z wykorzystaniem preferowanego przez UE ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego.

I. ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM (KOM) jest kluczowym elementem sprawnego systemu kolejowego w regionie dla połowy mieszkańców Małopolski, muszą to być inwestycje realizowane w możliwie szybkim terminie:

1. Szybka Kolej Aglomeracyjna dla półtora miliona mieszkańców KOM.
a. Studium Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przewiduje sześć linii kolei aglomeracyjnej.
W pierwszym etapie - w latach 2014/2015 uruchomienie 3 linii:
1) Trzebinia - Tarnów,
2) Sędziszów - Skawina (ew. Podbory Skawińskie) i
3) Wieliczka Rynek - Balice.
W drugim etapie (po 2015 roku) planowane jest wykorzystanie obwodowych tras w Krakowie:
4) Kraków Główny - Batowice - Nowa Huta - Przylasek Rusiecki - Kraków Płaszów - Kraków Główny;
5) Mydlniki - Kraków Płaszów; 6) Mydlniki - Nowa Huta;
b. Na terenie, ostatnio powiększonego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się:
- ok. 350 km linii kolejowych, w tym 120 km na terenie Krakowa,
- 40 stacje, w tym 18 na terenie Krakowa,
- 50 przystanków osobowych, w tym 11 na terenie Krakowa.
W celu zwiększenia wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej w obsłudze miasta Krakowa należy wybudować 30 nowych przystanków osobowych.

2. Metro - premetro w Krakowie.

INNE KONIECZNE PRZDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

 II. Zwiększenie dostępności transportowej Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza:
- szybkie połączenie kolejowe Kraków - Tarnów (do 35 minut) - budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz.

III. Zwiększenie dostępności transportowej dla obszarów peryferyjnych:
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Miechów, w tym modernizacja stacji Tunel
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Skawina, częściowo przeprowadzona ze środków Samorządu Województwa - jej istotnym przedsięwzięciem powinna być budowa łącznicy Kraków - Zabłocie - Kraków - Krzemionki, zwiększającej możliwości przewozowe Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

IV. Podniesienie jakości i szybkości połączeń kolejowych z województwami:
- śląskim - modernizacja linii Kraków - Katowice (do 35 minut)
- podkarpackim - modernizacja linii Tarnów - Rzeszów
- świętokrzyskim - modernizacja linii Miechów - Psary.

NAJPILNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLSKICH LINII KOLEJOWYCH PKP

1. Opracowanie Studium dla rozbudowy polskiego odcinka trasy kolejowej Kraków - Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz - Zakopane - Krynica w ramach nowego korytarza europejskiego prowadzącego przez Słowację do Morza Czarnego i Adriatyku.

2. W ramach przygotowania Małopolski do systemu kolei dużych prędkości zwracamy się Polskich Linii Kolejowych PKP o zmodernizowanie do 2014 r. trasy E30 i zapewnienie biegu pociągów do 160 km/h. Przejazd podobnymi 80-cio kilometrowymi odcinkami Kraków - Tarnów i Kraków - Katowice powinien zajmować 35 minut. Dzięki temu wraz z połączeniem autostradą A4 i dwupasmową droga przez Olkusz realne stanie się połączenie aglomeracji Krakowskiej i Katowickiej w jeden współdziałający organizm - "KRAKOWICE".

3. W ramach systemu kolei dużych prędkości konieczne jest przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej aż do Olkusza z rozjazdem na Katowice i Kraków, co pozwoli na utworzenie dodatkowego połączenia kolejowego pomiędzy Małopolską i Śląskiem z szybkością jazdy do 200km/h w perspektywie do 2020 i podniesienie
w perspektywie do 2025 prędkości pociągów na CMK do 300 km/h.

4. Przeniesienie łącznicy na linii przez Łagiewniki do Skawiny (projekt o wartości 330 mln zł) z listy rezerwowej na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5. Budowa w Krakowie dodatkowej pary torów z Dworca Głównego do Płaszowa w celu zwiększenia przepustowości - jako warunek konieczny dla pełnego funkcjonowania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (obecna przepustowość w godz. 5 - 23 to prawie 90%, po uruchomieniu SKA 117%!).

6. Modernizacja w perspektywie 2014-2020 odcinka linii E30 od Krakowa Towarowego do Podłęża.

7. Opracowanie w roku 2013 Studium Wykonalności Węzła Kolejowego Kraków, uwzględniającego wykorzystanie linii i terenów kolejowych dla rozwoju Miasta - ważnego dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z potencjałem bazującym na 120 km trakcji w Krakowie i ok. 350 km bezpośrednio wokół miasta.

INWESTYCJE SAMORZĄDOWE

Budowa sieci parkingów w Krakowie i każdej gminie w Małopolsce oraz sieć Parkuj & Jedź w transporcie zbiorowym połączona z wprowadzeniem systemu zarządzania ruchem i miejscami parkingowymi wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Konieczna jest budowa sieci węzłów przesiadkowych wraz z budową, przebudową istniejących stacji kolejowych i dworców autobusowych oraz zorganizowaniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej porządkującej ruch pieszy i kołowy w rejonie dworców, stacji lub w rejonie ważnych miejsc użyteczności publicznej.
Pierwsze działania, które przybrały już konkretną formę współpracy, Samorząd Województwa podjął na początku 2012 roku inicjując rozmowy z czterema samorządami z terenu Małopolski, które wyraziły wolę przystąpienia do programu P&J. Na mocy zawartych porozumień intencyjnych, samorządy lokalne przystąpiły do opracowywania wstępnych koncepcji programowo - przestrzennych, na podstawie których prowadzone będą dalsze prace dokumentacyjne oraz rozpoczęty zostanie etap realizacji.
Samorządy powinny zaplanować w przestrzeni publicznej gmin i powiatów (w szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) miejsce na niezbędne parkingi. Powinny być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych, dworców autobusowych lub ważnych miejsc użyteczności publicznej, które stanowić będą punkty przesiadkowe w celu kontynuowania podróży przy pomocy środków komunikacji publicznej.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 16 października 2012 r.