Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektu nowego prawa energetycznego przyjęte na konferencji w dniu 19 czerwca 1995 r. w Krakowie

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania prac nad projektem ustawy Prawo energetyczne uznaje się:

1) Rządowy projekt ustawy Prawo energetyczne w wersji z dnia 10 listopada 1994 r., mimo wprowadzonych autopoprawek w lutym 1995 r. nie spełnia oczekiwań samorządów w zakresie docelowej struktury własności podmiotów energetycznych, ich decentralizacji i demonopolizacji co stoi w sprzeczności z treścią listu intencyjnego jaki podpisał Rząd RP z Bankiem Światowym w dniu 14 czerwca 1991 r.

2) Dyskusja nad rozporządzeniami wykonawczymi do tekstu prawa energetycznego w wersji rządowej - bez wcześniejszego ustawowego określenia docelowego modelu zarządzania i regulacji -jest działaniem zastępczym i należy ją wstrzymać.

3) Zebrani w pełni identyfikują się z samorządowym projektem ustawy "Prawo energetyczne" opracowanym przez ogólnopolskie organizacje samorządowe, uznając go za wewnętrznie spójny, przeciwdziałający tworzeniu się nadmiernej biurokracji rządowej i utrzymany w duchu kompetencji jakie przypisuje gminom ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.

4) Działania niektórych klubów poselskich i indywidualnych posłów, zmierzające do przyspieszenia wprowadzenia projektu samorządowego ustawy energetycznej pod obrady Sejmu -jako projektu grupy posłów - są w pełni uzasadnione i godne szerokiego poparcia.

5) Istnieje pilna potrzeba ustalenia polityki państwa w zakresie racjonalnej gospodarki energią i jej użytkowaniem, dlatego też dalsze zwlekanie z uchwaleniem prawa energetycznego jest działaniem nierozważnym, sprzyjającym inflacji i nadmiernym podwyżkom; próby wprowadzenia 20 proc. VAT-u do opłat za energię są tego dowodem.

Do wiadomości
- Prezydent RP
- Kluby Parlamentarne Sejmu
- Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich
- Inne organizacje samorządowe
- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kraków 19 czerwca 1995 r.