Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski

Stanowisko
na V Małopolską Konferencję
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski

Inwestycje kolejowe na terenie historycznej Małopolski (do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski należą głownie JST z Województwa Małopolskiego, a także części Województw Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego) niewątpliwie wpłyną na zrównoważony rozwój całego regionu. Będzie to możliwe poprzez dotarcie transportu kolejowego w miejsca gdzie do tej pory był on obecny w sposób marginalny. Pozwoli to większej liczbie mieszkańców przemieszczać się w sposób komfortowy, w obrębie województwa, ale także poprzez dalsze połączenia kolejowe również na obszarze całego kraju. Istnienie obu linii kolejowych wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tak ciekawie położonych trenów jak m.in., Sądecczyzna. Nowe inwestycje kolejowe mogłyby zostać wykorzystane nie tylko dla ruchu pasażerskiego, ale również towarowego, nie tylko na ternie naszego kraju ale również ze względu na bliskość granicy ze Słowacją także w międzynarodowych połączeniach towarowych.

Konieczne działania to m.in.:

• Zwiększenie dostępności transportowej Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Zakopanego:
- szybkie połączenie kolejowe Kraków - Tarnów (do 35 minut) - budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz z rozjazdem do granicy ze Słowacja i Zakopanego (do 2 godzin).

• Zwiększenie dostępności transportowej dla obszarów peryferyjnych:
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Miechów - Sędziszów, w tym modernizacja stacji Tunel,
- modernizacja linii kolejowej Kraków - Skawina oraz budowa łącznicy Kraków - Zabłocie - Kraków - Krzemionki, skracającej dojazd do Zakopanego i zwiększającej możliwości przewozowe Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

• Podniesienie jakości i szybkości połączeń kolejowych z sąsiednimi województwami:
- Śląskie - modernizacja linii Kraków - Katowice (do 35 minut),
- Podkarpackie - modernizacja linii Tarnów - Rzeszów (1 godzina),
- Świętokrzyskie - modernizacja linii Miechów - Psary.

Z zadowoleniem przyjmujemy realizacje postulowanej przez SGiPM od lat budowy łącznicy kolejowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizację linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa, jako niezwykle istotnego elementy stymulacji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej Małopolski.

Jednostki Samorządu Terytorialnego skupione w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski apelują o realizację kolejnych inwestycji kolejowych w Województwie Małopolskim. Przypominamy, że w nowej perspektywie budżetowej UE to właśnie ten rodzaj inwestycji ma najwyższy priorytet, bowiem z 20 mld zł przeznaczonych na infrastrukturę komunikacyjną aż 11 mld zł zasili przedsięwzięcia kolejowe. Ta szansa musi być wykorzystana, bowiem jest ostatnią na odrodzenie i rozwój kolei.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 30 czerwca 2016 r.