Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce

Stanowisko
XXIX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce


Odrodzony samorząd terytorialny od ponad 25 lat rozwija się w Polsce bardzo dobrze - był i jest podstawą przemian społeczno-ekonomicznych, a także najważniejszym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego - zgodnie z zasadą pomocniczości z nauki społecznej Kościoła oraz wezwaniem Solidarności obywatele dosłownie "wzięli sprawy w swoje ręce". Równolegle po solidarnościowym przełomie wolność gospodarcza na początku lat 90-tych zaowocowała powstaniem ok. 3 milionów firm - głownie rodzinnych, małych przedsiębiorstw. W ślad za tym zaczął również odradzać się samorządów gospodarczy - powstawały różne organizacje branżowe, lokalne, ogólnopolskie - w części zakładane w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, a w części o ustawę o izbach gospodarczych. Niestety m.in. z uwagi na odziedziczoną po poprzednim totalitarnym systemie niechęć do przymusowej kolektywizacji samorząd gospodarczy nie stał się powszechny i nie zajął w systemie demokratycznym należnej pozycji, jak to miało miejsce w okresie II Rzeczypospolitej.

Rozdrobnione, podzielone, niereprezentatywne, a wręcz konkurujący ze sobą organizacje nie są w stanie realizować podstawowych funkcji samorządu gospodarczego: przedstawicielskiej, ochronnej, opiniodawczej, rozwojowej oraz nie jest koniecznym partnerem dla samorządu terytorialnego, jak to ma miejsce w wielu państwach Europy Zachodniej. Jego miejsca w polskim systemie demokratycznym nie są w stanie zająć stosunkowo rozwinięte organizacje pozarządowe - "kuzyni samorządu".

Silny samorząd gospodarczy powinien wreszcie realnie przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze społeczności lokalnych oraz być dla władz centralnych partnerem, na którego mogą delegować zadania realizowane obecnie przez administrację publiczną.

Samorząd gospodarczy powinien również w większej skali angażować się we współpracę z oświata i edukacją, w tym angażować się w rozwój kształcenia zawodowego, ustalanie programów nauczania i praktyk zawodowych w szkołach zawodowych i zakładach pracy, a także prowadzenie kształcenia zawodowego poprzez prowadzenie szkół.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Rządu RP o wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego - zbudowanej na fundamencie lokalnych i regionalnych organizacji - ogólnopolskiej organizacji przedsiębiorców i pracodawców, jako ważnego partnera dla władz centralnych, ale także bardzo partnera i inicjatora rozwoju gospodarczego dla wszystkich poziomów samorządu terytorialnego.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXIX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Woj. Małopolskiego

Kraków, 21 czerwca 2016 r.