Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym

Stanowisko
XXX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym
Kraków, 19 czerwca 2017 r.


Samorząd terytorialny należy do fundamentu demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym możliwość decydowania o swoich sprawach, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, którzy zgodnie z wezwaniem "Solidarności" wzięli sprawy w swoje ręce - co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw samorządu terytorialnego w naszym unitarnym państwie, które są obecnie proponowane podważają dotychczasowy model polskiego samorządu, który posiada najwięcej kompetencji spośród państw europejskich oraz najwięcej majątku, szczególnie w wyniku kilkudziesięcioletniego procesu komunalizacji prawie wszystkich nieruchomości państwowych (za wyjątkiem lasów, wód, terenów wojskowych, kolejowych, itp.). Najbogatsza gmina Warszawa dysponuje takim majątkiem o wartości przekraczającej 100 miliardów zł. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym samorządy województw rozdzielają aż 40% funduszy unijnych, podczas gdy w pozostałych państwach rozdzielają je rządy.

Podpisując Europejska Kartę Samorządu Terytorialnego Polska była jedynym krajem w Europie, który ratyfikował ją bez żadnych wyłączeń, ograniczeń i zastrzeżeń. W opinii b. Premiera RP Jerzego Buzka "dzisiaj uważa się, że system samorządowy w Polsce jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszy w Europie."

Ograniczanie samodzielności gmin w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami może spowodować zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.

Jesteśmy przeciwko odbieraniu kompetencji gminom, powiatom i województwom oraz przekazywaniu ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli.

Walne Zebranie Członków SGiPM potwierdza krytyczne stanowisko Zarządu SGiPM w sprawie przeprowadzonych zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Walne Zebranie Członków krytycznie ocenia przeprowadzane zmiany w zakresie funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Jesteśmy za budową odpowiedzialnego samorządu obywatelskiego, profesjonalnego i sprawnego.

Domagamy się od rządzących i stanowiących prawo przestrzegania konstytucyjnych zasad ustroju naszego państwa opisanych w Karcie Samorządności.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Województwa Małopolskiego