Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce

Stanowisko
XXX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce
Kraków, 19 czerwca 2017 r.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Władz Samorządu Województwa Małopolskiego o dalsze wspieranie tworzonego przez Muzeum Armii Krajowej we współpracy z pozostałymi samorządami województw ogólnopolskiego "Szlaku Armii Krajowej" w 75. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski aktywnie uczestniczyło w tworzeniu jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, które powstało na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2000 roku. Dzieło to zostało poprzedzone dziesięcioletnim trudem gromadzenia historycznych pamiątek przez kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i od roku 1992 eksponowania ich w obecnej siedzibie Muzeum AK - budynku, który w 1911 roku został wzniesiony dla Twierdzy Kraków. Stanowi on, wraz z sąsiednimi obiektami i łączącymi je podziemnymi korytarzami, unikatowy zespół zabytków architektury militarnej. W 2013 r. SGiPM podpisało umowę o współpracy z Muzeum AK w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów o wymiarze kulturalno-oświatowym.

Naszą powinnością jest udokumentowanie pamięci o naszych największych ofiarach i stratach w czasie ll wojny światowej i bohaterstwie największej podziemnej ochotniczej armii , do roku 2019, kiedy to przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego i jego struktur zbrojnych tj. Służby Zwycięstwu Polsce, Związku Walki Zbrojnej przemianowanych 14 lutego 1942 r. wArmię Krajową, jak również 75. rocznica akcji "Burza" i wybuchu Powstania Warszawskiego.

Apelujemy do Samorządu Województwa Małopolskiego oraz gmin i powiatów Małopolski o utworzenie w naszym województwie w pierwszej kolejności historyczno-turystycznego "5zlaku Armii Krajowej'', biegnącego przez województwa: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie oraz Kresy.

W skład AK wchodziło ponad dwieście organizacji niepodległościowych, a stan liczbowy w szczytowym momencie wynosił około 380 000 żołnierzy. Ponad 100 000 poległo lub zostało pomordowanych w walce o niepodległy byt państwa polskiego z hitlerowskim okupantem i komunistycznymi władzami.

Armia Krajowa jest symbolem niezłomnej walk o wolność Rzeczypospolitej Polski stanowiąc dziejowy fenomen w historii Polski, Europy i świata.

Utworzenie "Szlaku Armii Krajowej", z ogólnopolskim koordynatorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, będzie oddaniem hołdu twórcom, organizatorom, dowódcom żołnierzom największej tego rodzaju armii na świecie, wraz z Polskim Państwem Podziemnym posiadającym swoje struktury cywilne, administrację, wymiar sprawiedliwości, a także prowadzącym tajne nauczanie na wszystkich poziomach łącznie z uniwersyteckim.

Celem utworzenia Szlaku będzie również:

- upowszechnienie wiedzy i podtrzymanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej,
- utworzenie od Bałtyku po Tatry nowej atrakcji historyczno-turystycznej o znaczeniu ogólnopolskim, ponadregionalnym i międzynarodowym,
- wykorzystanie do celów turystycznych zachowanych miejsc walki, obiektów i materialnych śladów związanych z Armią Krajową,
- wprowadzenie nowego atrakcyjnego elementu edukacji historyczno-patriotycznej,
- nawiązanie współpracy międzynarodowej, m.in. w postaci przedłużenia szlaku na Białoruś, Litwę, Ukrainę,
- zacieśnianie Więzi partnerskich między regionami,
- promocja Polski w świecie poprzez zachęcenie do przyjazdu turystów zagranicznych, m.in. z krajów, które uczestniczyły w ll wojnie światowej,
- rozwój infrastruktury turystycznej i zwiększanie liczby miejsc pracy, związanych z turystyką,
- organizacja wspólnych konferencji naukowych, rekonstrukcji historycznych, ekspozycji muzealnych i wystawienniczych,
- wzbogacenie oferty turystycznej Polski,
- wspólna promocja, udział w targach turystycznych, publikacje tematyczne, pamiątki itd.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Województwa Małopolskiego