Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM

Stanowisko
XXIX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Z OKAZJI 25-LECIA POWSTANIA
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI


10 grudnia 1991 r. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został zorganizowany Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Gmin Małopolski z udziałem przedstawicieli 148 gmin z terenu 9 województw historycznej Małopolski od Przemyśla do Bielska-Białej, od Zakopanego po Częstochowę. (Obecnie do SGiPM należą głównie gminy z Województwa Małopolskiego). Podczas Zjazdu podjęto m.in. uchwałę Programową SGM, w której określono, że:

"Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować zasadniczy cel Statutu, jakim jest dążenie do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju Gmin Małopolski. Fundamentem integracji są wspólne korzenie, tradycja i wiara. Te właśnie cechy oraz tolerancja charakterystyczna dla ludności zamieszkałej w Małopolsce będą podstawą działań integrujących gminy naszego Regionu. (…). Stowarzyszenie Gmin Małopolski nawiąże współpracę z Euroregionami. Mając świadomość, że przeszłość i przyszłość Małopolski związana jest z tradycją i przyszłością Europy, będziemy chcieć być w niej obecni (…)."

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest jedną z najstarszych, największych i najaktywniejszych regionalnych organizacji samorządowych w Polsce, które przez dekadę, do powołania samorządowego województwa pełniło zastępczo funkcję "Samorządowego Regionu Małopolskiego", jako oddolnie zorganizowany prototyp obecnego Samorządu Województwa Małopolskiego.

Celem Stowarzyszenia jest nadal rozwijanie i umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi oraz współpracy wśród mieszkańców i instytucji regionu, a także promocja Małopolski w kraju i zagranicą. Od 25 lat Stowarzyszenie organizuje współpracę samorządów gminnych, a od 17 lat powiatowych i samorządu Województwa Małopolskiego w działaniach na rzecz Mieszkańców Małopolski, wspólnoty regionalnej i wspólnot lokalnych. SGiPM reprezentuje również samorząd wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach.

Stowarzyszenie współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. SGiPM wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, pozyskiwania środków z UE oraz strategii rozwoju regionu. Konsekwentnie zabiega o promocję walorów Małopolski, w tym turystycznych, z budowaną przez wieki tożsamością kulturową, społeczną, religijną.

Od 1992 r. SGiPM wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska" - pismo Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Stowarzyszenie opublikowało ponad 60 wydawnictw książkowych (podręczników, informatorów, albumów, poradników szkoleniowych). Są one bezpłatnie kolportowane wśród samorządowców i osób zainteresowanych. SGiPM prowadzi również portal www.nowamalopolska.pl oraz stronę internetowa poświęcona działalności www.sgpm.krakow.pl.

Przez prawie 25 lat zrealizowaliśmy ok. 500 bezpłatnych dla naszych samorządów konferencji, seminariów, szkoleń oraz publikacji poświęconych rozwojowi regionalnemu, a także przyjmowaliśmy stanowiska i apele poświęcone sprawom gospodarki. Wśród najważniejszych z nich co najmniej kilkudziesięciostronnicowymi wydawnictwami bezpłatnie przekazywanymi samorządowcom były:

• Poradnik dla gmin "NISKA EMISJA" w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Niska Emisja
• Wydawnictwo pt. "Poradnik dla gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach."
• Konferencja i wydawnictwo pt. "Krzemowa Dolina w Krakowie. Wysokie technologie szansa rozwoju Małopolski"
• Konferencje "Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Małopolski"
• Projekt "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb - Zalecenia - Szkolenia - Dobre praktyki"
• Cykl konferencji Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo
• Konferencja pt. "Nowe prawo budowlane - przyczynek do Kodeksu Budowlanego".
• Ogólnopolska Konferencja: "Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE. Zagrożenie dla rozwoju regionów w Polsce"
• Ogólnopolska Konferencja "Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013.
• Konferencja "Samorząd - gospodarka, infrastruktura, finanse"
• Konferencja "Ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna."
• Sześć edycji Małopolskiego Forum Turystyki
• siedem edycji "Forum odnawialnych źródeł energii. Energia w gminie"
• Trzy edycje Targów Funduszy Europejskich
• Cykl konferencji dotyczących gospodarki odpadami w gminach
• Cykl szkoleń samorządowych poświęconych Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu
• Wydawnictwo pt. "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 15 lat we współpracy z Województwem Małopolskim organizuje konkurs "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI", w którym honorujemy przedsięwzięcia, które pełnią rolę "lokomotyw" w naszym regionie. Wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Od powstania SGiPM aktywnie działa również na rzecz społeczności polskiej na Wschodzie - Od 2000 r. zrealizowaliśmy 16 edycji akcji pomocy Polakom mieszkającym na Kresach pod hasłem "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" - letni wypoczynek w Małopolsce dla 1600 dzieci. Stowarzyszenie organizowało również akcje pt. "Solidarni ze Związkiem Polaków na Białorusi" (III edycje), "Europejskie Centrum Informacji i Promocji w Charkowie" oraz coroczne zbiórki książek dla polskich bibliotek na Wschodzie prowadzone wśród mieszkańców Krakowa, dzięki którym udało nam się doposażyć kilkanaście bibliotek polskich w Ukrainie, Białorusi oraz na Litwie.

Jesteśmy też organizatorem konkursów Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat - Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe, a także od 16 lat z Gazetą Krakowską współorganizatorem Plebiscytu na "Najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski" i "Trzy Korony Małopolski".

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od wielu lat prowadzi Małopolską Akademię Samorządową - cykl bezpłatnych szkoleń dla starostów, burmistrzów, wójtów, radnych i pracowników samorządowych. Szkolenia obejmują zagadnienia z przepisów prawa dotyczącego jednostek samorządu terytorialnego. Corocznie na ok. 15 szkoleniach i seminariach szkoli się prawie 500 samorządowców i pracowników samorządowych.

Stowarzyszenie było również jednym z inicjatorów powołania i nadal jest wiodącą organizacją w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, z siedzibą od 1996 roku przy Małym Rynku w Krakowie, która w prawie 20. podobnych do SGiPM regionalnych związkach i stowarzyszeniach skupia 1000 gmin, powiatów i województw. Nieprzerwanie od 1996 r. pracami Federacji kieruje przewodniczący SGiPM. Wspólnie z Federacją SGiPM utworzyło i prowadziło od 1999 roku Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej świadczące bezpłatne usługi informacyjne nt. funkcjonowania i funduszy UE, EUROPE DIRECT - punkt Informacyjny Komisji Europejskiej. Od 2013 r. w tym samym lokalu zainaugurował działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie jako część funkcjonującej obecnie w 13 największych polskich miastach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zabiega o dalszą decentralizację władzy publicznej i dostosowanie jej do nowych wyzwań w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi w obecnym świecie. Kluczową role w tym procesie będą odgrywały samorządy terytorialne, a ich profesjonalizm będzie ważnym czynnikiem sukcesu w budowaniu sprawnego, przyjaznego obywatelom państwa.

Z okazji naszego jubileuszu podziękujemy kilkudziesięciu tysiącom samorządowców wszystkich siedmiu kadencji - Marszałkom, Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, jednostkom pomocniczym: Sołtysom i Radom Sołeckim, Radom Dzielnic i Osiedli oraz pracownikom samorządowym, którzy zakładali i przez 25 lat współtworzyli Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za ich pracę na rzecz wielkiego cywilizacyjnego rozwoju naszego pięknego regionu.

To dzięki aktywnej postawie wszystkich Członków Stowarzyszenia, a także samorządów pośrednio nas wspierających udało nam się wspólnie tak wiele osiągnąć. Dziękujemy przedstawicielom ponad 2000 sołectw, wszystkich 182 gmin, 18 powiatów i Województwa Małopolskiego za zaangażowanie i społeczną pracę w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, która miała istotny wpływ na rozwój życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego historycznej Małopolski, dzięki podejmowanym przez SGiPM przedsięwzięciom.

Zwracamy się do wszystkich małopolskich samorządów o zebranie, udokumentowanie i przybliżenie mieszkańcom ważnej pracy i sylwetek liderów oraz osób zaangażowanych w działalność samorządową na rzecz swoich społeczności.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXIX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Woj. Małopolskiego

Kraków, 21 czerwca 2016 r.