Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie planowanych podwyżek cen wody

Stanowisko
XXIX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie planowanych podwyżek cen wody


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski mając na uwadze cele ekologiczne, bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, a także konieczność dostosowania polskiego prawa do "Ramowej Dyrektywy Wodnej" UE deklaruje wsparcie dla rządowych prac nad projektem ustawy Prawo Wodne opracowywanym przez Ministerstwo Środowiska.

Od wprowadzenia w życie nowych przepisów zależy również możliwość korzystania z puli 2,4 mld euro środków przeznaczonych na inwestycje związane z wodą, a to szczególnie ważne w perspektywie konieczności wykorzystania w Małopolsce środków unijnych szczególnie na ochronę przeciwpowodziową. Mamy nadzieje również na postulowane wcześniej przez SGiPM zmiany obejmujące uporządkowanie systemu zarządzania gospodarką wodną.

Szczególny niepokój budzi wdrażanie art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który dotyczy pełnego zwrotu kosztów usług wodnych. Fakt, że funkcjonujące obecnie w Polsce niskie ceny za pobieraną wodę nie zachęcają do zrównoważonego gospodarowania jej zasobami, to jednak zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska w projekcie ustawy nowe ceny, szczególnie za korzystanie z wód w gospodarce komunalnej, przemysłowej i rolnictwie w naszej opinii są radykalnie wielokrotnie za wysokie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Rządu RP o podjęcie konsultacji społecznych i negocjacji w sprawie ustalenia nowych cen ze wszystkimi środowiskami, w tym licznymi uzdrowiskami, tak aby wdrożenie nowych przepisów nie skutkowało załamaniem gospodarki komunalnej, spadkiem produkcji rolnej, znacznym wzrostem cen żywności, energii elektrycznej lub jak w przypadku gospodarstw rybackich zagrożeniem upadku całej branży.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXIX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Woj. Małopolskiego

Kraków, 21 czerwca 2016 r.