Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 5
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje do Posłów i Senatorów o pilne podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich.

Tereny górskie i górzyste o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ze względu na specyficzne warunki przyrodnicze, spełniają szereg istotnych funkcji w życiu gospodarczym i społecznym naszego kraju. Są głównym rezerwuarem wody pitnej, mają szczególne walory uzdrowiskowe, turystyczne stanowią też miejsce pracy i życia około 2.5 mln osób. Mieszkańcy ci żyją i pracują w dużo trudniejszych warunkach niż zamieszkujący tereny nizinne. Różnorodność krajobrazu, przewaga mało urodzajnych gleb, surowy klimat i krótszy okres wegetacji, długa zima, częste powodzie i zniszczenia wywoływane przez rzeki górskie, a zarazem duże obszary terenów prawnie chronionych hamują ponadto rozwój gospodarczy, co uniemożliwia utrzymanie dochodów na poziomie takim samym jak w innych regionach.

Ustawa o wspieraniu rozwoju ziem górskich i górzystych, uwzględniając aspekty związane z przyrodniczymi, turystycznymi i krajobrazowymi walorami polskich gór, powinna wyznaczać szereg działań, które przyczynią się do aktywizacji gospodarczej tych terenów przeciwdziałając wyludnianiu się, upadkowi gospodarczemu obszarów górskich, zarastaniu hal.

Ustawa powinna uwzględniać interesy rolników, ale także dbałość o zachowanie walorów krajobrazowych gór i ich niepowtarzalnej przyrody, poprawę stanu środowiska, ochronę kultury i produktów regionalnych, a także rozwój infrastruktury na tych terenach.
Podobne ustawodawstwo dla obszarów górskich zostało uchwalono przed kilkudziesięcioma laty w państwach zachodnioeuropejskich posiadających tereny górskie.

Góry i tereny podgórskie zajmują prawie 40% terytorium Unii Europejskiej i zamieszkuje je ok. 20% obywateli UE. Ze względu na specyfikę obszarów górskich są one zaliczane w państwach europejskich do terenów zapóźnionych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Naturalne ograniczenia wynikające z klimatu również tam wymuszają prowadzenie specjalnej polityki regionalnej w sprawie gór i terenów podgórskich.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM