Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 3
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Rządu RP o kompromisowe rozwiązanie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie celem utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy UE.

Najaktywniejsze i pozyskujące najwięcej dotacji unijnych gminy są znacznie zadłużone i posiadają wiele długoterminowych zobowiązań, których możliwości spłaty były kalkulowane w oparciu istniejący stan prawny, a czas spłaty tych zobowiązań wykracza poza trzyletni okres przejściowy, przewidziany w nowych propozycjach zmian legislacyjnych.

Choć udział długu samorządów w tym publicznym nie jest wysoki i wynosi ok. 6 proc., to rośnie szybciej niż długi innych podmiotów, ale i tak w relacji do PKB należy do najniższych w Unii Europejskiej.

Zastosowanie wstępnie proponowanego przez ministra finansów nowego mechanizmu kontrolowania poziomu zadłużenia mogło ograniczyć funkcjonowanie wielu jednostek samorządu terytorialnego, a nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań aktywnym samorządom wykorzystywanie środków unijnych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje:

- przekazywanie, zgodnie z Konstytucja RP, nowych zadań zawsze ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

- przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych samorządów, które są rezultatem zmian prawnych, wprowadzanych przez państwo,

- zwiększenie udziałów samorządów we wpływach z PIT,

- wprowadzenie zwrotu VAT od inwestycji publicznych.


Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM