Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 1
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

Beatyfikacja Błogosławionego Jana Pawła II Wielkiego, która dokonała się w tak szczególnym czasie stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce. Właściwe wykorzystanie tego daru, stanowi nasz wspólny obowiązek, wymagający porozumienia i współpracy wielu instytucji oraz środowisk regionu.

Małopolska dysponuje unikalnymi walorami, pozwalającymi uczynić ruch pielgrzymkowy jedną z najważniejszych części usług turystycznych. Nasze centralne położenie w Europie Środkowej, zamieszkanej przez kilkadziesiąt milionów katolików, ogromna liczba zabytków sakralnych, w tym także najwyższej klasy światowej oraz tysiącletnie dziedzictwo duchowe stwarzają szansę na przyciągniecie rzeszy nowych gości. W ostatnich latach przeprowadzono lub rozpoczęto wiele ważnych projektów skupionych właśnie na wzbogacaniu oferty Małopolski, skierowanej do pielgrzymów. Trwają prace w znanych ośrodkach pielgrzymkowych i centrach turystyki religijnej: Zakopanem, Kalwarii Zebrzydowskiej, Starym Sączu.

Gruntownie przebudowywane są ważne obiekty w Wadowicach. W Krakowie z roku na rok przybywa propozycji ułatwiających zwiedzanie miasta a ukierunkowanych na przeżycia duchowe i religijne. Specjalne miejsce na tej mapie nowych przedsięwzięć zajmują krakowskie Łagiewniki - jedyne dziś w Polsce sanktuarium o takiej, światowej sile oddziaływania. To niezwykle bogactwo domaga się specjalne oprawy i jeszcze lepszego wykorzystania. Nadchodzące lata zdecydują czy będziemy potrafili skutecznie zamienić te atuty w sukces na skalę nie tylko naszego kraju.

Walory Krakowa pozwalają w uprawniony sposób porównywać go z tak wyjątkowym ośrodkiem jakim dla całego chrześcijaństwa od wieków jest Rzym. To bogactwo może stać się podstawa dla stosunkowo szybkiego wzrostu w zakresie turystyki pielgrzymkowej i religijnej. Mamy wszelkie dane po temu, aby powtórzyć sukces Santiago de Compostela, gdzie w zaledwie siedem lat zdołano dwukrotnie pomnożyć liczbę gości a równocześnie istotnie, korzystnie zmienić strukturę samego ruchu pielgrzymkowego. Taki postęp nastąpił tam jednak nie w oparciu o spontaniczne zainteresowanie szerokich rzesz pielgrzymów, ale poprzez przemyślane działania systemowe władz i środowisk z wykorzystaniem funduszy UE. Aby tego dokonać potrzebny jest w regionie całościowy projekt rozwoju turystyki religijnej angażujący przedsiębiorców i ich organizacje, instytucje kościelne, kulturalne przygotowane przez samorządy Krakowa, Województwo Małopolskie, gminy i powiaty. Będzie to na pewno dobra inwestycja a równocześnie konkretny wyraz mądrego pomnażania dziedzictwa Jana Pawła II Wielkiego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje, aby dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce podjąć następujące działania:

1. Powołanie przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej stałego zespołu, skupiającego reprezentantów instytucji samorządowych, kościelnych, a także nauki i środowisko branży turystycznej, którego zadanie będzie opracowanie wieloletniego planu współpracy międzyinstytucjonalnej oraz projektu wspólnych działań promocyjnych do 2015-2020 r. Celem tego projektu będzie wykorzystanie całego potencjału regionu z uwzględnieniem wiodącej roli Krakowa i krakowskich Łagiewnik. Koncepcja ta winna być oparta na osiąganiu istotnej wartości dodanej, wypracowanej poprzez dziania wspólne i dobrze skoordynowane, co powinno także przynieść racjonalizację kosztów takich przedsięwzięć. Skupienie się w takim projekcie nie tylko na wzroście ilościowym, lecz także istotnych zmianach jakościowych w zakresie tego sektora turystyki poprzez wydłużenie pobytów oraz poszerzenie obszaru zainteresowań grup pielgrzymkowych oraz grup turystów religijnych.

2. Przeprowadzanie raz w roku przeglądowej konferencji branżowej, dotyczącej tej tematyki, której zadaniem będzie m in., korygowanie dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz uzgadnianie nowych.

3. Przygotowanie na lata 2012 -2013 skoordynowanych działań promocyjnych oraz realizowanych w ramach Europejskich Sieci Współpracy poczynań wspierających turystykę pielgrzymkową i religijną w regionie. Skupienie się w pierwszej kolejności na pobudzaniu przyjazdów z Włoch, Hiszpanii, południowych Niemiec oraz wybranych państw Europy Środkowej ( Słowacja. Węgry).Wykorzystanie w tym celu potencjału, jaki tkwi w porozumieniach partnerskich samorządów oraz funduszy europejskich .Możliwe po rozpoznaniu wszystkich uwarunkowań uruchomienie projektów trans granicznych we współpracy z partnerami na Słowacji.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2012 -2014 regionalnych projektów wspierających przyjazdy młodzieży z kraju, ukierunkowane na poznawanie przesłania jakie pozostawił Jana Paweł II oraz walorów przyrodniczych i kulturowych regionu wraz ze Szlakiem Architektury Drewnianej. Wykorzystanie w tym celu potencjału projektów lokalnych w obszarach górskich regionu: Szlaki Papieskie, Kompleksy pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanem, Ludźmierzu i Starym Sączu.

5. Wykorzystanie dla pobudzania ruchu w zakresie turystyki religijnej nadchodzącego Światowego Kongresu Miłosierdzia (październik 2011) oraz 10 rocznicy ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (w 2012 roku), której materialnym i duchowym śladem jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach oraz budowa Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" - główny obecnie ośrodek turystki pielgrzymkowej w regionie.

Obowiązkiem władz regionalnych i lokalnych jest zapewnienie dobrych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju turystyki , w tym obsługi turystów religijnych i pielgrzymów z całego świata.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM