Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

ZAPROSZENIE
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie zwołania XXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM

Na podstawie § 19 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków SGiPM - Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM na dzień 28 czerwca 2011 na godz. 12.00, jako I termin WZD SGiPM, a na godz. 12.15, jako II termin WZD SGiPM, w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4.

Godz. 11.00
Janusz Kot
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Doświadczenia samorządów w związku ze stosowaniem nowej ustawy o finansach publicznych

Część II statutowa
I termin - 12.00
II termin - 12.15
Proponowany porządek obrad rocznego zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów SGiPM:
1. Przyjęcie porządku obrad WZD SGiPM
2. Przyjęcie regulaminu WZD SGiPM
3. Wybór Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza WZD SGiPM
4. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej WZD SGiPM
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności SGiPM za okres VI 2010 - VI 2011
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SGiPM za rok 2010
7. Dyskusja
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu SGiPM
9. Wybór Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM
10. Przyjęcie uchwał i rezolucji WZD SGiPM
11. Ustalenie wysokości składek członkowskich SGiPM w roku 2012
12. Wolne wnioski

Uprzejmie informujemy, iż na Walnym Zebraniu Delegatów SGiPM z każdej jednostki samorządu terytorialnego należącej do SGiPM może głosować jeden Delegat. W przypadku braku możliwości uczestnictwa wyznaczonego Delegata w WZD może on zostać zastąpiony, zgodnie ze Statutem, przez inną osobę wskazaną przez uprawniony organ JST.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem SGiPM uczestniczenie w działalności organów SGiPM jest jednym z podstawowych praw i obowiązków członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 2 czerwca 2011 r.