Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwały

Uchwały XX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce podjęło uchwały następującej treści:


I. Delegaci XX Walnego Zgromadzenia przyjmują do akceptującej wiadomości sprawozdanie ustępującego Zarządu składając równocześnie podziękowanie za wkład pracy włożony w integrację samorządów oraz rozwój regionu. Delegaci akceptują równocześnie przedstawione wnioski i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i na tej podstawie przyjmują sprawozdanie finansowe i udzielają absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Zarządu.


II. XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do środowiska akademickiego Krakowa i innych miast - członków Stowarzyszenia, posiadających wystarczający potencjał naukowo-badawczy, o aktywne włączenie się w proces tworzenia filii i ogniw Europejskiego Instytutu Technologicznego.


III. Delegaci XX Walnego Zgromadzenia SGiPM wnioskują:
1. o uwzględnienie całego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) określonego i zdefiniowanego w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego do finansowania w ramach MRPO.
2. delegaci zwracają uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju gmin spoza obszaru KOM i jego finansowania również z MRPO.
3. do Ministra Transportu:
a. uznając, że trudności komunikacyjne na linii wschód -zachód uniemożliwiają prawidłowy rozwój gmin, wnoszą o priorytetowe i jak najszybsze zakończenie remontu drogi krajowej 4 do Tarnowa oraz terminową realizację międzynarodowej autostrady A4 przebiegającej przez Małopolskę do granicy w Ukrainą,
b. o wpisanie małego lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu na listę inwestycji finansowanych z budżetu państwa, środków MRPO, lub Funduszu Spójności,
c. zwracają się o wpisanie północnej obwodnicy Krakowa na listę inwestycji finansowanych z budżetu państwa lub funduszy UE.
4. do Samorządu Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa oraz innych samorządów i partnerów wraz z SGiPM o współorganizowanie z Instytutem Wschodnim kolejnych edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy - poprzez zawarcie wieloletniego porozumienia w sprawie współorganizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz imprez, konferencji i spotkań towarzyszących. Delegaci wyrażają równocześnie swoje poparcie dla budowy Centrum Konferencyjnego w Krynicy.
5. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o jak najszybsze wprowadzenie na terenie Małopolski systemu naziemnej telewizji cyfrowej. Ponad połowa mieszkańców Małopolski ze względów technicznych oraz specyfiki analogowego systemu nadawania TV nie może odbierać sygnału Telewizji Regionalnej Kraków - ważnego źródła informacji regionalnych.
6. do Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju Regionalnego o wpisanie na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji z zakresu ochrony środowiska z Województwa Małopolskiego m.in:
1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Wieliczka
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Biała Niżna i Stróże
3. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na obszarze związku gmin dorzecza rzek: Rudawy, Rudna i Sanki - dorzecze Rudawy, aglomeracja Kraków - Zabierzów
4. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku
5. Kompleksowe uporządkowanie gosp. ściekowej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
6. Czysta woda dla Krakowa - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Myślenice
7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
8. Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Wiśniowa, Raba Wyżna, Tokarnia, Pcim
9. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na obszarze związku gmin dorzecza rzek: Rudawy, Rudna i Sanki - dorzecze Rudawy i Rudna, aglomeracja Krzeszowice
10. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy
11. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II
12. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
13. Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Skawina
14. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
16. Gospodarka wodno - ściekowa gminy Chełmek
17. Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kęty
18. Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza II
19. System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba
20. Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw
21. Porządkowanie gosp. ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze
22. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczucin. Zadanie I - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Szczucińskiej i kanalizacji sanitarnej
23. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na obszarze związku gmin dorzecza rzek: Rudawy, Rudna i Sanki - dorzecze Sanki, aglomeracja Liszki
24. Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I
25. Kompleksowy program utrzymania czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin Rabka Zdrój, Jordanów, Lubień
26. Program wodno - ściekowy Gminy Krynica - Zdrój
27. Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu"
28. Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku Komunalnego Wieprz, Zator i Babice oraz gminach ościennych
29. Kanalizacja sanitarna wsi Brnik, Szarwark, Żelazówka, Lipiny
30. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie
31. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach Górka w Trzebini


IV. Uznając fakt historyczny, że miasto Tarnów, jako pierwsze spośród wszystkich miast odzyskało niepodległość w 1918 r. delegaci wspierają działania samorządu tego miasta o organizację ogólnopolskiej inauguracji jubileuszowej 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.


V. XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do środowisk zwraca się do samorządów i mieszkańców Małopolski o:
1. Budowę chodników i ścieżek rowerowych na terenach zabudowanych i aktywny udział w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolski - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych
2. Podjecie działań zmierzających do budowania możliwie we wszystkich wioskach Małopolski ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, przyszkolnych boisk sportowych zarówno do piłki nożnej, jak i dla innych dyscyplin sportowych, jednocześnie pełniących funkcję miejsca imprez lokalnych organizowanych przez Szkoły, Parafie, OSP, KGW, itp. Akcję tę podejmujemy w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej"
3. Tworzenie przez wszystkie wioski w Małopolsce stron internetowych i udział w I Konkursie SGiPM "Na najlepszą stronę internetową Sołectwa w Małopolsce" pod patronatem "Telewizji Kraków", "Radia Kraków", "Gazety Krakowskiej". Strony internetowe Sołectw to przewodnik i zarazem album pokazujący całemu światu piękno i bogactwo naszych miejscowości, kościołów (piękna ołtarzy, rzeźb, witraży, świętych obrazów), zabytków, kultury - zespołów artystycznych, strojów ludowych, rękodzieła, a zarazem zaproszenie do odwiedzin lokalnych szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, strażnic i drużyn OSP.


Przewodniczący XX WZD SGiPM
Henryk Juszczyk
Pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej

Przewodniczący Komisji Wnioskowej
Ryszard Ścigała
Prezydent Tarnowa

Przewodniczący SGiPM
Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, 8 października 2007