Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w Krakowie, dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 4/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykonania budżetu udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2005.

Szczegóły

Uchwała 3/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 2/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ułatwienia procesu inwestycyjnego z funduszy UE 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 1/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce.

Szczegóły

Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów.

Szczegóły

Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi.

Szczegóły

Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce na Konferencję z udziałem Ministra Jerzego Polaczka.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Fundacji "NIE LĘKAJCIE SIĘ"

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na II Konferencję "Bezpieczne drogi w Małopolsce".

Szczegóły

Uchwała XVII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Szczegóły

Uchwała XVI Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych.

Szczegóły

Uchwała XVI Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Preambuły do Konstytucji UE.

Szczegóły

Rezolucja XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie poselskich ustaw dotyczących ustroju samorządów terytorialnych w Polsce.

Szczegóły

Apel XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie podpisania przez Prezydenta RP nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie roli samorządu terytorialnego w procesie przygotowania do integracji Polski z Unią Europejską.

Szczegóły

Uchwała WZC Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęta w 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej.

Szczegóły

Apel samorządów Małopolski uchwalony na WZC SGiPM o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Zarządu PP Porty Lotnicze o zdecydowane przyspieszenie inwestycji transportowych w Małopolsce.

Szczegóły

Deklaracja Małopolska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Małopolska - obszar ekologicznie chroniony.

Szczegóły

Stanowisko Konferencji SGM: Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków.

Szczegóły

Stanowisko IX Walnego Zebrania SGM w sprawie reformy administracji publicznej.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zmiany Statutu SGM.

Szczegóły

Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.

Szczegóły

Deklaracja Krakowska - przyjęta przez przedstawicieli samorządów lokalnych: Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski.

Szczegóły

Stanowisko Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich waz Stowarzyszenia Gmin Małopolski na otwarcie Konferencji "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej".

Szczegóły

Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - solectwom".

Szczegóły

Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce.

Szczegóły

Rezolucja wyrażająca spreciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania, uchwalona na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Komunikat ze Wspólnego Posiedzenia Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (Strony Polskiej), Kraków, dnia 9 maja 1997 roku.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.

Szczegóły

Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Szczegóły

Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie.

Szczegóły
rekordów: 245, na stronach: 5