Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Projekt RenoWave. Rozszerzony model One-Stop-Shop dla zwiększenia renowacji budynków wielorodzinnych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest partnerem międzynarodowego projektu dedykowanego efektywności energetycznej: RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR.

RenoWave to projekt, który ma na celu wsparcie procesu tworzenia tzw. społeczności energetycznych poprzez dostarczanie koncepcji, narzędzi i modeli ułatwiających ich funkcjonowanie i rozwój. Projekt RenoWave ma na celu także nawiązanie współpracy pomiędzy właścicielami domów, firmami budowlanymi, agencjami energetycznymi i władzami publicznymi w celu zainicjowania większej ilości remontów poprawiających efektywność energetyczną w budynkach wielorodzinnych. W ramach projektu opracowane zostaną ramy modelu biznesowego opartego na idei One-Stop-Shop (punktów kompleksowej obsługi), specjalnie zaprojektowane dla budynków wielorodzinnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Działania planowane w ramach projektu kierowane są do lokalnych samorządów, firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań technicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Miały będą na celu wsparcie ich w planowaniu i realizacji projektów renowacji energetycznej.

Projekt jest realizowany przez organizacje z 7 krajów: Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Estonii i Niemiec:

• County board of Dalarna (Szwecja)
• North Sweden Energy Agency (Szwecja)
• City of Lappeenranta (Finlandia)
• Vidzeme planning region (Łotwa)
• Baltic Environmental Forum Latvia (Łotwa)
• Magistrat of the City Bremerhaven (Niemcy)
• IWO Housing Initiative for Eastern Europe (Niemcy)
• Let's renovate the city NGO (Litwa)
• Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (Polska)
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (Polska)
• Development Centre of Võru County (Estonia)

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025

Project finansowany jest w ramach programu Interreg Baltic Sea Region

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj: https://interreg-baltic.eu/project/renowave/

Kierownik projektu: dr Anna Góral, goral.am(at)gmail.com

 

**********

Małopolskie Forum Współpracy w zakresie efektywności energetycznej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Cleantech Cluster South Poland uruchomiło cykl spotkań stacjonarnych i hybrydowych poświęconych poprawie efektywności energetycznej w ramach Małopolskiego Forum Współpracy.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy właścicieli domów i zarządców budynków, także gminnych zainteresowanych problematyką termomodernizacji i renowacji budynków.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie internetowej: https://spcleantech.pl/oss-krk-hubrenowacji-2/

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z Panem Januszem Kahlem pod adresem: j.kahl[at]spcleantech.com

Małopolskie Forum Współpracy to inicjatywa  mająca na celu wspieranie właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych w procesie termomodernizacji i renowacji. Forum to także platforma, gdzie przedstawiciele różnych firm, instytucji, organizacji, oraz samorządów mogą współpracować, wymieniać doświadczenia, oraz dyskutować na temat najlepszych praktyk związanych z termomodernizacją i renowacją budynków.

Celem Forum jest zwiększenie efektywności działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, redukcją emisji CO2, poprawą warunków życia mieszkańców oraz obniżeniem kosztów eksploatacji budynków. Współpraca między różnymi podmiotami przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych, lepszej koordynacji działań oraz zwiększenia świadomości wśród właścicieli i zarządców budynków na temat korzyści płynących z termomodernizacji i renowacji.

Małopolskie Forum Współpracy powstało w ramach projektu RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR współfinansowanego z Programu  Interreg Baltic Sea Region.