Solidarni z Białorusią

Solidarni z Białorusią jest programem wsparcia realizowanym na rzecz Polaków na Białorusi przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

XXI edycja akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Tradycyjnie każdego roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz dwudziesty pierwszy w dniach 1-10 lipca 2023 roku gościmy w Krakowie 88 młodych ludzi z Ukrainy wraz z opiekunami. Dotychczas w naszej Akcji łącznie wzięło udział ponad 2400 osób

Szczegóły

Energia w Gminie. Edycja 2023

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności ich działań w tym obszarze w małopolskich JST.

Szczegóły

Projekt RenoWave. Rozszerzony model One-Stop-Shop dla zwiększenia renowacji budynków wielorodzinnych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest partnerem międzynarodowego projektu dedykowanego efektywności energetycznej: RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR.

Szczegóły

Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi

Celem przedsięwzięcia jest organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego, do Austrii i Niemiec, dla czterdziestu osób z Małopolski - przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych; lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego, w tym doradców rolnych; przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz naukowców, przedstawicieli rady naukowej i/lub członków IROW.

Szczegóły

XIX edycja Akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2018

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2018 już po raz dziewiętnasty Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.

Szczegóły

EFFECT4buildings. Skuteczne narzędzia finansowania wdrażania efektywności energetycznej w budynkach

Zmniejszenie zużycia energii staje się w ostatnich dekadach coraz ważniejszym wyzwaniem, a jednocześnie strategicznym priorytetem dla państw UE. Dlatego też inwestycje w energooszczędne technologie i energię odnawialną traktowane są jako droga do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i ochrony klimatu, a także, co pokazują prowadzone badania, przyczynek do wzrostu gospodarczego.

Szczegóły

XVIII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2017

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2017 już po raz osiemnasty Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 10-14 lat o Polsce i Małopolsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.

Szczegóły

Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu

Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.

Szczegóły

Wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na wschodzie w oparciu o nowoczesne metody upowszechniania czytelnictwa

Celem projektu, jest umacnianie polskiej tożsamości i pozycji polskiej mniejszości na Ukrainie i Białorusi i w Rosji poprzez wzmocnienie potencjału polskich bibliotek. Projekt adresowany jest do pracowników polskich bibliotek na Wschodzie, odbiorcą projektu będą również polskie dzieci w wieku 7-13 lat, ich rodzice/opiekunowie, a pośrednio - polskie społeczności na Wschodzie.

Szczegóły

XVII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2016 już po raz siedemnasty Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.

Szczegóły

Światowe Dni Młodziezy 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny

Projekt badawczy, którego celem jest charakterystyka i ocena fenomenu społecznego, kulturowego, religijnego i organizacyjnego, jakim są Światowe Dni Młodzieży, jak również ocena jego wpływu na rozwój turystyki kulturowej (w tym pielgrzymkowej) w Małopolsce i w Polsce.

Szczegóły

XVI edycja akcji: Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci polonijnych w wieku 10-14 lat zamieszkałych na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

Szczegóły

Badanie aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie

Badanie aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie.

Szczegóły

YEAP. Young Erasmus+ Ambassadors of Peace - warsztaty w Finlandii

YEAP (Young Erasmus+ Ambassadors of Peace), to tygodniowe warsztaty teoretyczno - praktyczne poruszające problematykę religii z perspektywy kulturoznawczej. W trakcie spotkania omówione zostaną wspólne zależności pomiędzy religią, kulturą i historią.

Szczegóły

Szkoła letnia liderów polskich i polonijnych organizacji na wschodzie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję 10-dniowego cyklu szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.

Szczegóły

Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia stopnia partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów proporcjonalnie do społecznego znaczenia tej grupy oraz konieczność wzmocnienia wizerunku seniorów jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych.

Szczegóły

Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu "Obserwatorium kultury". Jest to dwuletni projekt badawczy, którego celem jest zbadanie szlaków kulturowych, które traktowane są jako medium zmian w kulturze, pojmowanej zgodnie ze współczesnymi definicjami jako ogół cech charakteryzujących określone społeczności.

Szczegóły

Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską

W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską" finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozpoczęte przedsięwzięcie jest kompleksowym projektem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.

Szczegóły

Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przystępuje do realizacji trzeciego z kolei projektu na rzecz seniorów w woj. małopolskim współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Szczegóły

XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato"

XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy"

Szczegóły

Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu pn. "Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Szczegóły

Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej

Celem projektu Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych tej współpracy ukierunkowanej na partnerów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Szczegóły

Obywatelski audyt efektywności

Głównym celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.

Szczegóły

PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum Seniorów

Celem projektu jest podniesienie świadomości osób po 60 roku życia na temat przysługujących im prawn w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym, podniesienie aktywności publicznej osób po 60 roku życia oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.

Szczegóły

PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej

Celem projektu jest uświadomienie niewidomym i słabowidzącym obywatelom praw i obowiązków, a także roli jaką odgrywają i odgrywać mogą w społecznościach lokalnych.

Szczegóły

Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług

Celem projektu jest osiągnięcie przez gminę wysokiego poziomu jakości usług świadczonych na rzecz obywateli, wprowadzenie stałego systemu monitorowania jakości, a także usprawnienie funkcjonowania i zarządzania urzędem przy minimalnych kosztach oraz zwiększenie efektywności w zakresie tworzenia prawa lokalnego i podejmowania decyzji administracyjnych przez gminę.

Szczegóły

Thetris - rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej

Projekt powstał by zaktywować obszary peryferyjne, charakteryzujące się obecnie problemami demograficznymi, a także opóźnieniami rozwojowymi, w odniesieniu do obszarów miejskich.

Szczegóły
rekordów: 28, na stronach: 1