Uchwała WZC Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęta w 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej.

Szczegóły

Apel samorządów Małopolski uchwalony na WZC SGiPM o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Zarządu PP Porty Lotnicze o zdecydowane przyspieszenie inwestycji transportowych w Małopolsce.

Szczegóły

Deklaracja Małopolska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Małopolska - obszar ekologicznie chroniony.

Szczegóły

Stanowisko Konferencji SGM: Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków.

Szczegóły

Stanowisko IX Walnego Zebrania SGM w sprawie reformy administracji publicznej.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zmiany Statutu SGM.

Szczegóły

Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.

Szczegóły

Deklaracja Krakowska - przyjęta przez przedstawicieli samorządów lokalnych: Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski.

Szczegóły

Stanowisko Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich waz Stowarzyszenia Gmin Małopolski na otwarcie Konferencji "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej".

Szczegóły

Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - solectwom".

Szczegóły

Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce.

Szczegóły

Rezolucja wyrażająca spreciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania, uchwalona na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.

Szczegóły

Komunikat ze Wspólnego Posiedzenia Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (Strony Polskiej), Kraków, dnia 9 maja 1997 roku.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.

Szczegóły

Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Szczegóły

Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej.

Szczegóły

List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska.

Szczegóły

Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej.

Szczegóły

List Zarządu SGM do Dariusza Rosatiego Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Szczegóły

List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".

Szczegóły

Memoriał Stowarzyszenia Gmin Małopolskich w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000.

Szczegóły

Oświadczenie Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".

Szczegóły

Apel Zarządu SGM do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II.

Szczegóły

List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej.

Szczegóły

Wstępne założenia projektu "Małopolska - region funkcjonalny - pilotażowy model przyszlego regionu".

Szczegóły

Opinia Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie dokumentu "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego".

Szczegóły

Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie zawłaszczania dochodów gmin należnych z tytułu podatku od posiadania środków transportu.

Szczegóły

Komunikat o powołaniu Forum Polityków Małopolski.

Szczegóły

Przesłanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Prezydenta Miasta Krakowa do uczestników XX Generalnego Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy w Salonikach.

Szczegóły

Rezolucje VII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły

Pismo Zarządu SGM do Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.

Szczegóły

Informacja Zarządu SGM na temat współpracy polsko-niemieckiej w Małopolsce.

Szczegóły
rekordów: 225, na stronach: 5